Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2021-02-12 07:52:46 (czytane: 335)

Pacanów  2021.02.10.
Znak: OSO. 0002.02.2021
Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. – Dz. U. poz. 713) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 18 lutego 2021 r. (czwartek) Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Uchwalenie Planu Pracy Rady Miejskiej oraz komisji problemowych RM na 2021 r. – podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie skarg: mieszkanki Biechowa oraz radnego RM - M. Patyny na działalność Kierownika MGOPS w Pacanowie – podjęcie uchwał w sprawie.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF-ie Gminy Pacanów lata 2021-2030,
b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
c) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
d) zmiany uchwały XXIX/170/20 z dnia 30.XII.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
e) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
f) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
g) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pacanów,
h) przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pacanów do roku 2030,
i) zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów,
j) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów,
k) zmiany uchwały Nr XXVIII/161/20 z dnia 2.XII.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
l) zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Pacanów za rok 2021.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

 

U W A G A

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa uprzejmie informujemy, że Sesja Rady Miejskiej odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych.
Mieszkańców oraz sołtysów zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Repertuar Kina Szkatułka na luty 2021 roku

...