Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursach z okazji 30-lecia samorządności w Polsce

Dodał: administrator Data: 2020-10-05 07:25:29 (czytane: 141)

 64_Plakat_1.jpg

 

REGULAMIN

konkursu fotograficznego „Jak to kiedyś było – 30 lat samorządności w Gminie Pacanów”

§ 1
1.Gmina Pacanów zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym z okazji 30-lecia samorządności Gminy Pacanów.
2.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów.

§ 2
Zadanie konkursowe

Przedmiotem konkursu jest dostarczenie dwóch zdjęć wykonanych w tej samej scenerii oraz/lub w tym samym ustawieniu w odstępie czasowym 20-30 lat na terenie Gminy Pacanów.
•jedno zdjęcie pochodzące z okresu do 1990 roku
•drugie zdjęcie wykonane w latach 1991-2020.

§ 3
Warunki uczestnictwa
    
1.Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba, która zgłosi zestaw dwóch
fotografii wykonanych zgodnie z opisem zawartym w § 2 niniejszego regulaminu
2.Uczestnicy podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe (w zależności od roku urodzenia)
A)poniżej 18 roku życia
B)powyżej 18 roku życia
3.Parametry zdjęć:
- 2 oddzielne zdjęcia w formacie JPG w dobrej rozdzielczości
- każde zdjęcie opisane na odwrocie (w miarę możliwości: co przedstawia i który rok)
4.Każdy uczestnik może zgłosić więcej niż jeden zestaw fotografii.

§ 4
Terminy i warunki dostarczenia prac

1.Zdjęcia na leży dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie
-  na nośniku danych (płyta, pendrive)
- mailowo na adres gbp@onet.eu
2.Do zdjęć prosimy dołączyć metryczkę z danymi: imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu.
3.Termin dostarczenia zdjęć upływa 27 października 2020r.
4.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 4 listopada 2020r.


§ 5
Ocena prac i przyznawanie nagród

1.Pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej uhonorowane będą nagrodami.
2.Oceny prac i wyłonienia laureatów dokonuje jury powołane przez Organizatora konkursu
3.Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej ug.pacanow.pl oraz biblioteka.pacanow.pl
4.O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie przez Organizatora

§ 6
Prawa autorskie

1.Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu, autor zdjęć dokonuje:
- przeniesienia na Organizatora własności zdjęć w formie plików elektronicznych
- przeniesienia na Organizatora nieodpłatnie prawa własności nośników, na których zdjęcia zostały dostarczone
2.Z chwilą zgłoszenia fotografii do konkursu:
- Organizator otrzymuje prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii lub ich elementów w nieograniczonym czasie i na wszelkich polach eksploatacji (w tym, do wydruku zdjęć i utworzenia z nich wystawy fotografii)
- na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe, a uczestnikom konkursu nie przysługują żadne dodatkowe wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora ze zgłoszonych fotografii.
3.Wszelką odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i ochrony wizerunku ponoszą uczestnicy konkursu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz zapoznaniem się i akceptacją klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku uczestników, po wyrażeniu przez nich zgody (Do karty zgłoszeniowej dołączona jest zgoda na udostępnienie wizerunku).
8. Pozostałe informacje: Anna Szcześniak, Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie,  Rynek 15, 28-133 Pacanów, tel. 41 3765403 wew. 33.


KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie ul. Rynek 15, tel 413765403 wew. 33, gbp@onet.eu
2)Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa1 będą przetwarzane w celu ewidencyjnych i statystycznych czytelników biblioteki, natomiast dane w postaci wizerunki oraz dane  do kontaktu w postaci adresu e-mail w celach promocyjnych  biblioteki na podstawie zgody2, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4)W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
a)1art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie danych osobowych czytelników biblioteki przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, jak również ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
b)2art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,
w tym przepisów archiwalnych.
6)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo do usunięcia danych osobowych;
e)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9)Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), jak również ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 997) jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, podanie przez Państwa danych  dot. adresu e-mail oraz zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolne.
10)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego na potrzeby konkursu organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pacanowie „Jak to kiedyś było…- 30 lat samorządności w Gminie Pacanów”, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez całą  promocję ww wydarzenia . Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach promocji konkursu „Jak to kiedyś było…- 30 lat samorządności w Gminie Pacanów” i stworzenia pokonkursowej wystawy fotografii.……………………………
(data, podpis)

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.235.101.141

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Covid nie straszny! Inwestycje i remonty w toku!

Pomimo znaczących strat w dochodach budżetowych lokalnego samorządu spowodowanych skutkami pandemii ,,Covid – 19” gmina...