Wiadomości - Aktualności

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

Dodał: administrator Data: 2021-01-12 12:08:11 (czytane: 549)

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Pacanowie.

 

Sesji przewodniczył A. Czub – przewodniczący RM, który powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy W. Skopa, skarbnika miasta i gminy - D. Adamczyk, sekretarza miasta  i gminy – K. Zdziebko  i radcę prawnego – T. Sikorę, Dyr. ECB – A. Stachniak oraz pracowników UMiG obsługujących obrady. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Burmistrz W. Skop zawnioskował  o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 9h – projektu uchwały w sprawie trybu, częstotliwości i terminu opłaty za odpady komunalne, która to uchwała była już procedowana na komisjach RM.

Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. – obecnych 14 radnych. Po zatwierdzeniu porządku obrad przewodniczący razem z burmistrzem wręczyli nowo wybranej dyrektor ECB A. Stachniak list gratulacyjny w związku z nominacją na stanowisko oraz kwiaty, składając najlepsze życzenia. Następnie Dyr. Stachniak podziękowała za dobre przyjęcie i stwierdziła, że dołoży starań by współpraca z samorządem układała się pomyślnie, zaznaczając, że pierwszym tego dowodem jest udostepnienie lokalu dla seniorów na ul. Słupskiej. Poinformowała o planowanych działaniach ECB.

Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

W dalszej części burmistrz W. Skop złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Następnie St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej złożył ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM, które radni przyjęli jednogłośnie. 

Następnie odbyło się II czytanie projektu budżetu gminy na 2021 r. Przewodniczący A. Czub zaznaczył, że na komisjach RG radni kilkakrotnie pracowali nad projektem budżetu gminy, wprowadzając niewielkie zmiany, które zaakceptowane były przez radnych jednogłośnie. Zapoznał  z opinią RIO o WPF-ie na 2021-2030 oraz w sprawie projektu budżetu na 2021 r.

Burmistrz W. Skop szczegółowo omówił projekt budżetu gminy na 2021 r. ,  stwierdził przy tym, że aż 22,5 mln złotych z 37 mln zł budżetu musi być przeznaczone odpowiednio na:  oświatę - 10 mln złotych i opiekę społeczną 12,5 mln złotych. W ramach budżetu opieki społecznej - 10.589 mln zł, to obsługa rządowego programu ,,Rodzina 500 plus”.  Poza tym  przed gminą stoi wiele zadań, w tym inwestycje drogowe nowe i rozpoczęte w br., na które gmina pozyskała i być może pozyska dofinansowanie. Na ten cel zaplanowano w budżecie 1,7 mln zł, w tym 700 tys. na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych / Biskupice-Orzelec, Książnice „Kucharzów”, Kwasów-Czajków/, a jeśli chodzi o drogi z nawalnych deszczy, to może ruszy coś w tej kwestii, bo obecnie przez pandemię środki zewnętrzne zostały wstrzymane.  Będzie wykonywana droga do pól w Komorowie, na którą złożono wniosek o dofinansowanie. Mamy w styczniu 2021 r. zapłatę za remont oczyszczalni w Słupi oraz budowę kanalizacji w m. Słupia – 8,5 km. , budowę wodociągu uzupełniającego w Kwasowie. Zadania te pochłoną ogromne środki finansowe, przy dofinansowaniu unijnym. Burmistrz zwrócił się do radnych  o przyjęcie projektu budżetu na rok 2021 r., co pozwoli na płynne rozliczenie płatności inwestycyjnych i obsługę zadań oświatowych oraz administracyjnych w styczniu i lutym br.

 Przewodniczący zachęcił do dyskusji nad projektem budżetu. Głos w dyskusji zabrał radny Marcin Patyna. Jego wystąpienie było już zrelacjonowane w artykule charakteryzującym budżet na rok 2021.

Radny T. Dziekan  złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, ponieważ problematyka budżetowa była ość szeroko był omawiana na komisjach i ustalone było stanowisko. Jednak radni odrzucili wniosek radnego i dalej procedowali w sprawie projektu budżetu  na 2021 r. Głos zabrali radni: Jan Nowicki, M. Pawelec, H. Komasara , M. Kumoń.  Skarbnik D. Adamczyk wyjaśniła, że w stosunku do ponad 37.116.614 zł,  dochodów kwota 9.544.441 zł  kredytu inwestycyjnego stanowi zadłużenie na poziomie 25,7%. Jest zatem zadłużeniem prawnie dopuszczalnym i bezpiecznym. Spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy Po wysłuchaniu dyskusji nad  budżetem radni większością głosów /przy 11 gł. za, 1 gł. przeciw i 2 gł. wstrzym. się/ uchwalili budżet gminy na 2021 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2030. Burmistrz W. Skop podziękował radnym za uchwalenie budżetu. 

W dalszej części obrad radni przyjęli informację  o realizacji zadań oświatowych zrealizowanych w roku szkolnym 2019/2020. W kolejnym punkcie podjęto szereg uchwał min.: uchwałę w sprawie zmian w WPF-ie Gminy na lata 2020-2030, zmian w budżecie gminy na 2020 r., dokonano zmian w gminnym programie alkoholowym i przeciwdziałaniu narkomanii na 2020 r. oraz uchwalono Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów  na 2021 r.  Zadecydowano o sprzedaży lokali mieszkalnych w Biechowie, będących własnością gminy Pacanów oraz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Sroczkowie. Na koniec podjęto uchwałę w sprawie trybu, częstotliwości i terminu opłat za odpady komunalne. Po wyczerpaniu tego punktu poruszono sprawy różne. Poruszono sprawę funkcjonowania PSZOK-u. Burmistrz wyjaśnił, że na wywiezienie odpadów na PSZOK wyznaczone są godziny i tylko wtedy można wywieźć, ale odpady muszą być posegregowane. Poruszono sprawę czyszczenia kanału „Strumień”, strugi Biechowskiej, wycinki zakrzaczeń. Burmistrz wyjaśnił, że monitował kilkakrotnie w tej sprawie do Wód Polskich, ale otrzymał odpowiedź, że nie mogą wycinać wszystkich zakrzaczeń, bo ekolodzy zablokowali wycinkę.

Na zakończenie burmistrz oraz przewodniczący złożyli wszystkim życzenia noworoczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

 47_Sesja1.jpg

47_Sesja2.jpg 

 47_Sesja3.jpg

47_Sesja4.jpg 

47_Sesja5.jpg 

47_Sesja6.jpg 

47_Sesja7.jpg 

47_Sesja8.jpg 

47_Sesja9.jpg 

 

/Serwis informacyjny UMiG/

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..