Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie 30 września 2021 r.

Dodał: kw Data: 2021-10-07 10:20:20 (czytane: 302)

W dniu 30 września 2021 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pacanowie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Czuba.  Na wniosek radnego J. Nowickiego dodano punkt dotyczący powołania Komisji statutowej do opracowania zmian w statucie Miasta i Gminy Pacanów na okoliczność wprowadzenia do statutu zmian w zakresie działań Komisji Rewizyjnej RM w Pacanowie związanych z przepisami RODO. Zatwierdzony głosowaniem porządek obrad zawierał następujące punkty:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
8. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 r., wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości, nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 101/1 w Wójczy, powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego, zmiany uchwały Nr XXIX/168/20 RM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r., powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania zmian w Statucie Miasta i Gminy Pacanów.

10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

W kolejnej części posiedzenia zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Pacanowie.

Jednomyślnie przyjęto sprawozdania z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami przedłożone przez Burmistrza Miasta i Gminy W.Skopa, który również odpowiadał na pytania dotyczące sprawozdania.

Również jednomyślnie przyjęto sprawozdania z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które przedstawiał jej przewodniczący S. Serafin, dotyczących kontroli GKRPA, MGOPS i finansowania zadań oświatowych, z posiedzenia Komisji Rolnictwa, które referował M.Kumoń dot. pomocy poszkodowanym rolnikom i podziału otrzymanej pomocy w postaci płodów rolnych oraz z posiedzenia wspólnego komisji problemowych RM w Pacanowie.

Jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji budżetu gminy oraz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych za I półrocze 2021 roku. Wyjaśnień w tej sprawie udzielała, m.in. Skarbnik Miasta i Gminy D.Adamczyk.

Swoje zapytania kierowali również biorący udział w sesji sołtysi: W.Wójcik, A.Molenda i N.Gołębiowski.

Interpelacje zgłosił radny M.Kumoń w imieniu grupy radnych.  

Na sesji przyjęto sześć uchwał wymienionych w porządku obrad, które w dniu 28.09.2021 r. omawiali radni RM w Pacanowie na posiedzeniu wspólnym. W tym też dniu szerokich wyjaśnień co do podejmowanych uchwał i sprawozdań udzielał Burmistrz W.Skop i Skarbnik D.Adamczyk oraz kierownik Referatu Komunalnego UMiG P.Wojciechowski.

Radni wybrali spośród siebie osoby do Komisji statutowej, tj. R.Gwóźdź, H.Komasara, M.Matuszewski, J.Nowicki, S.Serafin, M.Kumoń, których zadaniem będzie opracowanie projektu zmian w Statucie Miasta i Gminy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz proponowanych zmian dotyczących ochrony danych osobowych. Działalność Komisji statutowej zakończy się z chwilą uchwalenia nowego statutu Miasta i Gminy Pacanów.

 

Serwis informacyjny UMiG

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i pożyczek dla MŚP

dnia 13.10.2021 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej UMiG w Pacanowie. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DO 1 MLN ZŁOTYCH! ...