Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dodał: kw Data: 2020-11-19 13:55:11 (czytane: 496)

w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn.: Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu

                                                       Zarządzenie nr  123 /2020

                      Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia  18  listopada 2020 roku

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn. ,,Poprawa stanu technicznego  budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu”

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) art.. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz  Uchwała nr XVI/94/19  Rady Miejskiej w Pacanowie  XVI/94/19  z dnia  05 grudnia 2019 r W sprawie przyjęcia  Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020-2025 r., zarządzam co następuje:                                                                                             .                                                                                        

§1

 

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację  zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra  pn. ,,Poprawa stanu technicznego  budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu”

2.      Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                              §2

 

Ogłoszenie zostaje podane do  publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie,

c)      na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów 

 

                                                              §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia                              

 Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

 

 

 

 

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

               Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

1.      Rodzaj zadania:

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z poz. zm.), Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025 r , uchwalonego Uchwała nr XVI/94/19  Rady Miejskiej w Pacanowie  XVI/94/19  z dnia  05 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wykorzystania potencjału mieszkańców Gminy poprzez wspieranie działań i inicjatyw obywatelskich podejmowanych na rzecz wspólnego dobra pn.:

„Poprawa stanu technicznego  budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu”

Polegającego na wykonaniu II etapów  prac:

I etap:

1.       Roboty przygotowawcze, towarzyszące i wykończeniowe:

a)       Wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych w tym m.in. rozbiórka attyk, gzymsów, daszków, obróbek blacharskich w tym orynnowania,

b)      Wykonanie nowego wieńca żelbetonowego,

c)       Podniesienie istniejących kominów,

d)      Ocieplenie stropu wełna mineralną,

e)      Uzupełnienie elewacji oraz czyszczenie i malowanie istniejącej elewacji budynku,

f)        Wykonanie nowej instalacji odgromowej .

II etap:

2.       Wykonanie nowej konstrukcji dachu i pokrycia:

a)       Wykonanie nowej więźby dachowej,

b)      Wykonanie pokrycia dachu

c)        Wykonanie wyposażenia dachu

Gmina Pacanów zastrzega, iż we własnym zakresie wybierze podmiot, który będzie prowadził nadzór inwestorski nad ww inwestycją i będzie strzegł prawidłowego wykonania inwestycji,  z którym gm. Pacanów podpisze osobna umowę.

2.       Wysokość środków  publicznych:

Proponowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 69 071,68 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy  siedemdziesiąt jeden   68/100 PLN).

       3.   Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają, posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania,

2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.

3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do  Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057)

 

        4. Miejsce realizacji zadania:

Świetlica wiejska  w msc. Oblekoń, gm. Pacanów.

       5. Termin i warunki realizacji zadania:

Od dnia 15.01.2021 r. do dnia 30.11.2021 r. zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057). Realizacja zadania ww. oferty polegać będzie na szerokopojętym upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów oraz ponoszeniem kosztów związanych z merytoryczną realizacją zadania. Koszty obejmują przede wszystkim ryczałty sędziowskie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, bieżące utrzymanie stadionu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.

 

           6. Termin i warunki składania ofert:

 Kompletne oferty należy przesłać pocztą lub złożyć w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15   w zaklejonych kopertach w terminie  od 20 listopada do dnia 11 grudnia 2020 roku  z adnotacją ,, Poprawa stanu technicznego  budynku świetlicy wiejskiej w Oblekoniu, ".  

O zachowaniu terminu decyduje data  wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 Oferty złożone na innych drukach niż określone w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz.u. 2018, poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, wyłania najkorzystniejsze oferty. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

            7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.       Oferty , które nie spełniają wymogów formalnych, zostały złożone po terminie oraz oferty przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

2.       Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów. Komisja Konkursowa może się zwrócić do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

3.       Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

- poprawność merytoryczna oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,

- dotychczasowa współpraca organizacji z gminą,

- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,

- wkład własny organizacji pozarządowej/podmiotu,

- udział środków pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy,

4. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

 

 


                                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie o sprzedaży, w formie przetargu ustnego nieograniczonego

autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów ...