Wiadomości - Aktualności

Informacja w sprawie możliwości składania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

Dodał: administrator Data: 2021-10-21 12:30:26 (czytane: 612)

Pomoc przy wypełniania wniosku odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 12.00

60_Czyste.png

W celu sprawnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” prosimy o przygotowanie niezbędnych informacji. 

Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dotację z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy:

1. Wniosek składa właściciel/współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Uwaga: W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

2. Wnioski wypełniane są przy pomocy aplikacji Portal Beneficjenta, dostępnej na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wniosek o dofinansowanie można pobrać po zalogowaniu się na portalu). Konto musi być zarejestrowane na osobę fizyczną, która będzie składała wniosek.

3. Dane Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, numer telefonu do kontaktu, e mail, NIP (o ile Wnioskodawca rozlicza się z urzędem skarbowym podając nr NIP).

4. Informację o współmałżonku Wnioskodawcy: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania.

5. Informację o wszystkich pozostałych współwłaścicielach budynku/lokalu mieszkalnego (w przypadku współwłasności): imię, nazwisko, adres zamieszkania.

6. Adres zamieszkania i adres do korespondencji Wnioskodawcy. Uwaga: Należy podać adres do korespondencji w Polsce.

7. Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy w celu przekazania dotacji.

8. Informacje dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie:  adres budynku/ lokalu mieszkalnego, numer księgi wieczystej budynku, na której jest położony dany budynek mieszkalny/lokal mieszkalny (w formacie: AA0A/00000000/0),  numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków),  rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy (w przypadku braku posiadania takiej informacji – przedział czasowy odzwierciedlający orientacyjnie rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy),  powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2 ],  w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu Programu w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie – należy podać powierzchnię w m2 wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz liczbę miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uwaga: Jeśli wyliczony procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

9. W przypadku jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie należy podać datę rozpoczęcia przedsięwzięcia – data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem.
 
10. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia, na który Wnioskodawca chce uzyskać dotację:
-źródło ciepła (można wybrać tylko jedno nowe źródło ciepła):
 • przyłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • pompa ciepła powietrze/woda,
 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
 • kocioł na węgiel (ekogroszek) - koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.,
 • kocioł zgazowujący drewno, kocioł na pellet drzewny,
 • kocioł na pellet o podwyższony standardzie – wchodzi w życie od 1 lipca 2021r.
 • ogrzewanie elektryczne,

-instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej
-wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
-mikroinstalacja fotowoltaiczna,
-ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa – w obecnej wersji wniosku podaje się powierzchnię w m2 przegród, którą zamierza się ocieplić oraz powierzchnię w m2 okien czy drzwi, jakie mają być docelowo montowane, dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

11. W przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania Wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, wydanego do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (zaświadczenie są wystawiane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania to osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
-1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym,
-2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.
Uwaga: Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód Wnioskodawcy uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

12. W przypadku ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania (osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł) należy wziąć pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy. W celu ułatwienia wyliczenia dochodu Wnioskodawcy można przygotować dokumenty potwierdzające roczny dochód. We wniosku należy podać łączną wartość dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze wszystkich źródeł.
-roczny dochód ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A – pozycja PIT „Podstawa obliczania podatku”,
-roczny dochód ustalany na podstawie PIT-16 (karta podatkowa), PIT-28,
-roczny dochód ustalany z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego na podstawie ha przeliczeniowych – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy gospodarstwo rolne objęte jest małżeńską ustawową wspólnością majątkową liczbę ha przeliczeniowych dzieli się na pół,
-roczny dochód Wnioskodawcy niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca osiągający dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W pozostałych sytuacjach, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Wnioskodawca wpisuje dochód na podstawie dokumentu poświadczającego dochód roczny, właściwego dla danego kraju.

/Serwis informacyjny UMiG/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat kapituły "Laur Pacanowski"

Uprzejmie informuję mieszkańców miasta i gminy Pacanów, że kapituła przyjmuje zgłoszenia do honorowego wyróżnienia statuetką i tytułem...