Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2022-11-22 12:53:42 (czytane: 668)

Pacanów  2022.11.21.

Znak: OSO. 0002.12.2022

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta  i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 29 listopada 2022 r. Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  i Gminy w Pacanowie.
Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Ustalenie stawek podatkowych na 2023 r. oraz ewentualnych zwolnień w podatkach – podjęcie uchwał w sprawie:
a) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r.,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) zwolnień w podatku rolnym,
e) zwolnień w podatku od nieruchomości.
8. I czytanie projektu budżetu gminy  na   2023 r.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gm. Pacanów w roku szkolnym 2021/2022.
10. Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2021 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
b) poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
c) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE