Wiadomości - Aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Karsy Dolne

Dodał: administrator Data: 2022-07-29 11:08:36 (czytane: 813)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 180/4, stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056480/2;
Powierzchnia nieruchomości – 0,0344 ha, PsIII:
a. Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Karsy Dolne, obręb 0005, wydłużony nieforemny pas gruntu, działka stanowi dawny pas drogowy;
b. Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 180/4 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 180/4 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk), korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień; Strefy rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej- drogi lokalne;
Działka nr 180/4 przeznaczona jest na polepszenie warunków zagospodarowania działek nr 17/3, 18/3, 49/2 położonych w Karsach Dolnych;
c. Cena nieruchomości: 1432,00 zł, zwolnione z Vat;
d. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 29.07.2022 r. i złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

2. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjne nr 185/2 stanowiąca własność Gminy Pacanów, dla której Sąd Rejonowy w Busku- Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KI1B/00056480/2;
Powierzchnia nieruchomości – 0,0106 ha, PsIII;
a. Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Karsy Dolne, obręb 0005, wydłużony nieforemny pas gruntu, działka stanowi dawny pas drogowy;
b. Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 185/2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 185/2 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk),korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, tereny zagrożone zalaniem od kanału Strumień; Strefy rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej- drogi lokalne:
Działka nr 185/2 przeznaczona jest na polepszenie warunków zagospodarowania działek nr 17/3, 18/3, 49/2 położonych w Karsach Dolnych;
c. Cena nieruchomości: 787,00 zł, zwolnione z Vat;
d. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów; jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 29.07.2022 r. i złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na jej nabycie za cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 29.07.2022 r., przez okres 21 dni.