Pacanów - wiadomości-informacje

Walory turystyczne


Cały obszar Gminy objęty jest ochroną prawną, w związku z położeniem w obrębie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wyznaczeniem w części południowej gminy międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Wisły w ramach Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET- Polska.

Walory04.jpg

Walory05.jpg

Walory02.jpg

Walory01.jpg

Walory09.jpg

Walory10.jpg

Walory08.jpg

Walory03.jpg

Walory07.jpg

Walory06.jpg