Wiadomości - Aktualności

Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w jednostkach OSP -Są niespodzianki!

Dodał: kw Data: 2021-06-07 14:21:39 (czytane: 384)

Z kilkumiesięcznym opóźnieniem spowodowanych ,,Covidem -19” ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w 11 jednostkach ochotniczych straży pożarnych miasta i gminy Pacanów.

Jako pierwsi swoje zebranie odbyli 22 maja br. druhowie OSP Rataje Karskie. W miłej i konstruktywnej atmosferze podsumowano trudny 2020 rok i dokonano wyboru władz. Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów poprzedni- seniorski zarząd jednostki, mimo otrzymania jednomyślnego absolutorium zrezygnował z dalszego kandydowania na rzecz … młodzieży. To kadrowe ,,trzęsienie ziemi” w ratajskiej jednostce nie było jednak efektem nieporozumień  czy nieprawidłowości. Jest to wyraz konsekwentnej polityki kadrowej i szkoleniowej oraz bardzo dobrej atmosfery widocznej od wielu lat w jednostce. Taka budująca zmiana warty! Na ręce ustępującego prezesa zarządu druha Roberta Zagrajka oraz członków zarządu złożono wiele gratulacji i podziękowań. Trzeba bowiem podkreślić, że wszystko co najlepsze w tej jednostce (nowe garaże, kapitalny remont strażnicy, nowy samochód bojowy klasy średniej i piękna praca na rzecz integracji lokalnej społeczności) zaistniały w czasie, gdy ustępujący prezes i jego zarząd kierowali jednostką.

Nowy zarząd tworzą druhowie :
1.    Parka Jakub – Prezes Zarządu
2.    Tarnowski Krzysztof – Wiceprezes Zarządu
3.    Kaczmarczyk Przemysław – Wiceprezes Zarządu
4.    Nowakowski Patryk – Wiceprezes Naczelnik
5.    Kapałka Bartosz – Zastępca Naczelnika
6.    Korczak Joanna – Sekretarz
7.    Stachowiak Katarzyna – Skarbnik
8.    Kardynał Rafał – Gospodarz
9.    Łabuz Łukasz – Zastępca Gospodarza,
A skład komisji rewizyjnej :
1.    Czub Marcin – Przewodniczący
2.    Mietłowska Beata – Członek
3.    Kapałka Dariusz - Członek
- jak mówiono na zebraniu: nowy zarząd jednostki będzie miał wysoko postawioną  poprzeczkę…! Jednak to doświadczeni– mimo wieku druhowie i pełni ambitnych planów, wiec powinno być dobrze! Tym bardziej, że starsi koledzy zapewnili, że podzielą się swoim doświadczeniem i pomogą w sytuacjach trudniejszych,  a gmina zapewnia dofinansowanie w kwocie 25 tyś. PLN.

W zebraniu uczestniczył burmistrz Wiesław Skop, który odebrał słowa podziękowania za wieloletnie wspieranie gminnych jednostek OSP, a tej w Ratajach Karskich w szczególności. Podziękowanie to skierowano także do Radnych Rady Miejskiej Mirosława Matuszewskiego, Andrzeja Kapałki i Jana Matyjasa. Wśród gości honorowych znaleźli się: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz,  prezes ZG OSP druh Józef Zaród, zastępca komendanta PSP Busko – Zdrój druh Michał Świąder, Komendant gminny druh Zbigniew Studziżur oraz sołtysi Kazimierz Stolarski i Wacław Wójcik wraz z członkiniami Stowarzyszenia ,,Nadwiślanki”, które bardzo udanie współpracuje z druhami jednostki tworząc ,,rodzinną atmosferę”. Na zebraniu wybrano także 4 delegatów na zjazd gminny OSP , tj. druhów
1.    Parka Jakub
2.    Kaczmarczyk Przemysław
3.    Nowakowski Patryk
4.    Tarnowski Krzysztof

83_OSPRataje1.jpg  83_OSPRataje2.jpg

83_OSPRataje3.jpg

 

 *

 Kolejne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbyło się 29.05.2021 r. w Sroczkowie. W bardzo miłej atmosferze przy zgodnej współpracy z KGW Sroczków podsumowano rok 2020. Ustępującemu zarządowi udzielono jednomyślnie absolutorium, co nie powinno dziwić. Zarząd kierowany przez druha prezesa Jana Nowickiego zakończył trudny 2020 rok z bardzo dobrymi wynikami organizacyjno – finansowymi. Szczególne zaangażowanie druha prezesa  było podstawą tych wyników. Toteż niespodzianki nie było i na kolejne lata zarządem pokieruje druh Jan Nowicki. W związku z rezygnacjami zmienili się natomiast skarbnik i naczelnik jednostki. Do zarządu wybrano:
1.    Nowicki Jan – Prezes Zarządu
2.    Zawisza Krzysztof – Wiceprezes Zarzadu
3.    Szczepan witek – Wiceprezes – Naczelnik
4.    Kaczmarczyk Bożena – Skarbnik
5.    Zięba Anna – Sekretarz
6.    Wach Tomasz - Gospodarz ,    
 a do komisji rewizyjnej druhów:
1.    Pluta Bogumił – Członek
2.    Kaczmarczyk Edward – Członek
3.    Kobos Edward - Członek
Na zjazd gminny OSP delegatami zostali druhowie :
1.    Nowicki Jan
2.    Witek Szczepan
W zebraniu uczestniczyli: burmistrz Wiesław Skop, który na tę okoliczność pośpieszył z ,,prezentem”, czyli nowym agregatem prądotwórczym i 2 lampami oświetleniowymi oraz  dobrym słowem o jednostce i jego prezesie. Byli także radni wojewódzcy minionych kadencji: Józef Żurek i Krzysztof Dziekan, także jako sponsorzy jednostki oraz Michał Meler ze Zborowa – sponsor i trubadur w jednej osobie, śpiewający i grający na gitarze w części nieoficjalnej. Nadzorowali obrady: prezes – nestor OSP Józef Zaród i jego zastępca  Marek Rachuna. Piękną pracę kulinarną wykonały druhny i sympatyczki OSP z Koła Gospodyń Wiejskich w Sroczkowie pod kierownictwem prezeski Anny Zięba.

 83_OSPSorczkow2.jpeg 

83_OSPSroczkow1.jpeg 

 

*

W atmosferze zadowolenia z wyników działalności jednostki  w 2020 roku przebiegało zebranie walne w OSP Oblekoń / 4.06. b.r. /. Tutejsi druhowie już od paru lat wypełniają swe zadania z powodzeniem w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, są znani z prężnej działalności i bardzo dobrej gospodarki finansowej. Nie było więc problemu z uzyskaniem przez zarząd jednostki jednomyślnego absolutorium!  Na kolejną kadencję ster w jednostce ponownie dzierżyć będzie druh – prezes Stanisław Korbaś, a pomagać mu będą w składzie zarządu druhowie:
1.    Korbaś Stanisław  – Prezes Zarządu
2.    Pisarczyk Krzysztof– Wiceprezes – Naczelnik Zarządu
3.    Pisarczyk Leszek Zastępca Naczelnika
4.     Agata Borek – Sekretarz
5.    Snoch Agnieszka– Skarbnik
6.     Gajos Łukasz– Gospodarz
7.    Skowron Adrian – Kronikarz
8.    Padak Józef – członek Zarządu
9.    Krupa Wojtek – członek Zarządu

W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się druhowie:
1.    Widz Bogdan– Przewodniczący
2.    Jędruch Józef – Członek
3.    Satora Zbigniew - Członek
, a na delegatów na zjazd gminny OSP wybrano druhów:
1.    Korbaś Stanisław
2.    Pisarczyk Krzysztof
3.    Padak Józef
W zebraniu , któremu przewodniczył druh – senior Stanisław Kusek, wzięli udział: prezes zarządu gminnego OSP dh. Józef Zaród, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Busku – Zdroju dh.  Michał Świąder, burmistrz miasta i gminy Pacanów dh. Wiesław Skop,  komendant gminny OSP dh. Zbigniew Studziżur, oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu dh. Krzysztof Eliasz.  Obecni byli także: dyrektor miejscowej szkoły Anna Jędo, sołtys Oblekonia  Marzena Filipowicz oraz prezes Stowarzyszenia „Diamenty Powiśla” Tadeusz Kołodziej i pracownik merytoryczny urzędu miasta i gminy Anna Jędo. Jednym z kluczowych tematów poruszanych w czasie dyskusji była kwestia zakupu nowego samochodu klasy średniej dla jednostki. Burmistrz podkreślił , że budżet gminy na rok 2021 zabezpiecza  wkład własny w wysokości 150 tys. PLN . Aktualnie trwają starania gminy w Funduszu Sprawiedliwości o pozyskanie dofinansowania na ten cel, oraz rozmowy z szefostwem PSP.  Gmina ponadto przeznacza około 25 – 26 tyś. PLN na bieżącą działalność statutową jednostki oraz wspiera ją wkładem własnym  przy dofinansowaniach zewnętrznych / zakupy sprzętu bojowego i remonty strażnicy /. Prezes St. Korbaś dziękował także za bardzo dobrą współpracę  środowiska ze strażą. Po części oficjalnej druhowie i goście zasiedli do smacznego poczęstunku w miłej atmosferze.

 83_OSPOblekon1.jpeg

83_OSPOblekon2.jpeg 

 *

W dniu 5 czerwca b.r. odbyło się kolejne zebranie walne  jednostki OSP, tym razem w Biechowie. Zebraniu przewodniczył  dh. prezes Henryk Kwas. Uczestniczyli w nim także prezes zarządu gminnego dh. Józef Zaród, burmistrz dh. Wiesław Skop, komendant gminny OSP dh. Zbigniew Studziżur oraz sołtys miejscowości Dorota Zalewska.
Zebranie przebiegło sprawnie, a ustępujący zarząd jednostki otrzymał jednomyślne absolutorium za rok 2020. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Wybrano nowe „stare” władze na kolejna kadencję. Prezesem zarządu wybrano ponownie dh. Henryka Kwasa, a na członków zarządu dh.:
1.    Kwas Henryk  - Prezes Zarządu
2.    Wątroba Adam - Wiceprezes Zarządu
3.    Lechowicz Marcin  -Wiceprezes - Naczelnik
4.    Nowicki Tomasz  - Zastępca Naczelnika
5.    Wątroba Paweł  - Skarbnik
6.     Grzyb Tomasz  - Gospodarz  
7.    Wolańczyk Marta  - Sekretarz
Komisja rewizyjna w składzie:
Przewodniczący - Nowicki Mateusz
Sekretarz - Nowicki Krzysztof
Członek - Wolańczyk Marcin
Zatwierdzono skład komisji rewizyjnej jednostki w osobach:
1.    Nowicki Mateusz – Przewodniczący
2.    Nowicki Krzysztof – członek
3.    Wolańczyk Marcin - Członek
Na delegatów na zjazd gminny OSP wybrano dh.:
1.    Kwas Henryk
2.    Lechowicz Marcin
3.    Wątroba Adam
4.    Nowicki Tomasz
…………………………………………………………………………………….
Zabierając głos zarówno dh. burmistrz W. Skop jak i J. Zaród gratulowali jednostce udanej pracy z młodzieżą, która zdominowała jej skład personalny.

83_OSPBiechow2.jpeg

83_OSPBiechow1.jpeg
…słyszy się o problemach kadrowych w OSP, ale jak widzę Was to nie dotyczy. Zawsze w minionych latach i obecnie macie zaplecze młodzieżowe, stawiające sobie ambitne cele… Gratuluję i życzę sukcesów!” – ocenił burmistrz , dodając od siebie prezent w postaci nowego agregatu prądotwórczego z kompletem lamp oświetleniowych. Nowe władze na zakończenie zebrania  zaprosiły zebranych na wyborny bigos.

Serwis infor. i zdjęcia : UMiG

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spis Powszechny 2021. Rachmistrz dzwoni z numeru (22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w maju rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni,...