Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2021-05-06 11:40:46 (czytane: 231)

Pacanów  2021.05.05.
Znak: OSO. 0002.04.2021
Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. – Dz. U. poz. 713) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 13 maja 2021 r. (czwartek) Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pożytku publicznego Gm. Pacanów za 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
b) zmiany uchwały Nr XXIX/168/20 z dnia 30.XII.2020 r. w prawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Pacanów na 2021 r,
c) przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024”.
9. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu nowej wersji Statutu ECB w Pacanowie.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

U W A G A

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa uprzejmie informujemy, że Sesja Rady Miejskiej odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych.
Mieszkańców oraz sołtysów zapraszamy do oglądania transmisji on-line. 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie...