Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 30 września 2021 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2021-09-24 09:29:54 (czytane: 264)

Pacanów  2021.09.23.
Znak: OSO.0002.11.2021  

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. – Dz. U. poz. 1372) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 30 września 2021 r. (czwartek) Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
8. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  za I półrocze 2021 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2021 r.,
b) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości,
c) nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 101/1 w Wójczy,
d) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,
g) zmiany uchwały Nr XXIX/168/20 RM z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące wsparcia rozpoczęcia działalności gospodarczej i pożyczek dla MŚP

dnia 13.10.2021 r. godz. 12.00 w sali konferencyjnej UMiG w Pacanowie. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI DO 1 MLN ZŁOTYCH! ...