Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2022-06-15 15:02:32 (czytane: 219)

Pacanów  2022.06.10

Znak: OSO. 0002.06.2022

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta  i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 r.  sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.
Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy za 2021 r.
-debata,
-podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Burmistrza.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2021 r.
- dyskusja
- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2021 r.
9. Wniosek komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów za 2021 r. z tytułu realizacji budżetu gminy w 2021 r.
- przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów za 2021 r.
- dyskusja.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów za 2021 r. z tytułu wykonania budżetu gminy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2023-2030.
b) zmian w budżecie gminy na 2022 r.
c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
d) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Karsach Dolnych, gm. Pacanów,
e) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Karsach Dolnych, gm. Pacanów,
f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Krynica-Zdrój
g) zmiany Uchwały nr XXVIII/159/20 Rady Miejskiej w Pacanowie w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty
h) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
i) przystąpienia Gminy Pacanów do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
j) woli przejęcia na własność przez Gminę Pacanów od Skarbu Państwa- Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości stanowiących drogi o znaczeniu lokalnych wybudowanych w ramach inwestycji pn: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Połaniec- Słupia  znajdujących się na terenie Gminy Pacanów
k) woli zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Kielcach przy realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na terenie gminy Pacanów
l) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Pacanów
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zakończenie.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

 

Unable to connect to database