Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 29 listopada 2021 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2021-11-23 09:48:51 (czytane: 241)

Pacanów  2021.11.22.
Znak: OSO. 0002.12.2021

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień  29 listopada 2021 r. (poniedziałek) Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.
Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Ustalenie stawek podatkowych na 2022 r. i ewentualnych zwolnień.
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego na 2022 r.
8. I czytanie projektu budżetu na 2022 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2021-2030.
b) zmian w budżecie gminy na 2021 r.
c) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów,
d) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
e) ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pacanów porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

 

U W A G A

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 w sesji biorą udział  wyłącznie Radni Rady Miejskiej w Pacanowie.
Transmisję sesji Rady Miejskiej można śledzić na żywo w dniu prowadzenia obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE