Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 27 października 2020 r. o godz. 10.00

Dodał: administrator Data: 2020-10-22 07:52:52 (czytane: 291)

Pacanów  2020.10.19.
Znak: OSO. 0002.10.2020                              

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. – Dz. U. poz. 713) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 27 października 2020 r. (wtorek) Sesję Rady Miejskiej  w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5. Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6. Interpelacje radnych.
7. Ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
8. Ocena realizacji inwestycji gminnych za I półrocze 2020 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
b) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 361070T ul. Krótka w kierunku ul. Radziwiłłówka,
c) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego w związku z brakiem osób  uprawnionych,
d) wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy części dachu budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,
e) zmiany uchwały Nr LIII/283/18  RG Pacanów z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
f) zasad udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów,
g) zmiany uchwały Nr XVII/102/19 RM z dnia 31.XII.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zakończenie.

U W A G A

W związku z panującą epidemią COVID-19 oraz koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa uprzejmie informujemy, że Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 października 2020 r. odbędzie się wyłącznie z udziałem radnych.
Mieszkańców oraz sołtysów zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Unable to connect to database