Wiadomości - Aktualności

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 11 lutego 2019 r. o godz. 12.00

Dodał: mratusznik Data: 2019-02-01 14:02:44 (czytane: 834)

Pacanów  2019.02.01.

Znak: OSO. 0002.1.2019                             

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. – Dz. U. poz. 994 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 11 lutego 2019 r. (poniedziałek) Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 12-tą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Przyjęcie Planu Pracy Rady Miejskiej w Pacanowie oraz komisji problemowych Rady Miejskiej na 2019 r. – podjęcie uchwały.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów.
b)uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie,
c)zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na 2019 -2030.
d)zmian w budżecie gminy na 2019 r.,
e)użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką nr 732/1 położonej w Ratajach Słupskich na okres 20 lat,
f)zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,
g)przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019 r,
h)ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów,
i)regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów,
j)zmiany uchwały IV/32/18 RG Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów,
k)trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania,
l)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
m)wyrażenia / niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
9.Sprawy różne i wolne wnioski.
10. Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...