Patronat

Zawiadomienie o sesji dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00

Data:28 04 2017
godz. 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Pacanów

Pacanów  2017.04.20.
Znak: OSO. 0002.04.2017

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. – Dz. U. poz. 446 z p. zm.) oraz § 26 ust. 3 i 4  Statutu Gminy Pacanów – zwołuję na dzień  28 kwietnia 2017 r. (piątek)  Sesję Rady Gminy Pacanów.

Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10-tą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:
-----------------------------------------------
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności wójta gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Sprawozdanie z pracy wójta i jednostek podległych Radzie Gminy za 2016 r.
8.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.
9.Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Pacanów.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2025,
b)zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
c)zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkownika wieczystego,
d)zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
e)przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016 – 2025,
f)przyjęcia Strategii Gminy Pacanów na lata 2016 -2026.
11.Odpowiedzi na interpelacje.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zakończenie.Przewodniczący
Rady Gminy Pacanów
/-/Jan Nowicki