Wiadomości - Aktualności

Zarządzenie nr 118/2018

Dodał: mratusznik Data: 2018-08-31 07:05:18 (czytane: 574)

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Zarządzenie nr 118/2018

                                                    Wójta Gminy Pacanów                                

                                                  z dnia 29 sierpień 2018 roku

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm) art.. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr. XL VIII/243/17 Rady Gminy Pacanów z dnia 11.12.2017 r. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 a także z Uchwala Nr LIl/273/18 Rady Gminy Pacanów z dnia  16.04.2018 r. zmieniająca  budżet na 2018 r., zarządzam co następuje:

 §1

1.      Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację  w 2018 roku zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów .

2.      Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Ogłoszenie zostaje podane do  publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

a)      w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów,

b)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie,

c)      na stronie internetowej Gminy Pacanów 

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia                              

 

 

                                                         Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.), Rocznego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, uchwalonego Nr XLVIII/243/17 Uchwałą Rady Gminy Pacanów z dn. 11.12.2017 r. ze zmianą wprowadzoną Nr LII/276/18 Uchwałą Rady Gminy Pacanów z dnia 16.04.2018 r., a także z Uchwala Nr LIV/292/18 Uchwałą Rady Gminy Pacanów z dnia  28.06.2018 r. zmieniająca  budżet na 2018 r. Rady Gminy Pacanów Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów, pod nazwą:

„Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów ".

Proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy 00/100 PLN), gdzie 5 000,00 zł pochodzi z budżetu gm. Pacanów i 5 000,00 zł z budżetu Powiatu Buskiego. Gm. Pacanów w roku poprzednim zrealizowała zadanie  publiczne tego samego rodzaju i udzieliła dotacji Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 5 000,00 zł..

Zakres zadania:

Zadanie polegać ma na bezpłatnym pozyskiwaniu i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich”.

 

Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz ubogich mieszkańców Gminy Pacanów.

2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.                                                                                           3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r. poz. 1300).

5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie winno być wykonane w miesiącach październik i listopad 2018 roku. Dokładna data realizacji zadania zostanie określona w umowie, która zostanie wykonana z wykonawcą.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

3. Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z poz. zm.) oraz

w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz

wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Termin i warunki składania ofert:

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 20 września

2018 roku do godz. 12:00 z adnotacją "„ Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów " w Sekretariacie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i

Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych

zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn

formalnych.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2017,

c )statut podmiotu,

d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do

właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej

zadanie,

f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

 

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin  składania ofert.

2.Powołana przez Wójta Gminy Pacanów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów;

a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;

e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania

publicznego,

f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;

h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy  Pacanów,

który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz na stronie internetowej http://www.ug.pacanow.pl.

5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe:

1.Wójt Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,

przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację

zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować

będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Pacanów.

3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione

przed datą zawarcia umowy.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielane są pod nr. tiel.41 3765403

5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.90.204.233

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

WOJEWODA W PACANOWIE - DUŻA KASA DLA GMINY!

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Pacanów odwiedziła Pani Agata Wojtyszek– Wojewoda Świętokrzyski. ...