Wiadomości - Aktualności

ZARZĄDZENIE nr 100/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW z dnia 26.11.2021 r.

Dodał: administrator Data: 2021-11-26 12:47:57 (czytane: 346)

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 100/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 26.11.2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do najmu:
1.    Oznaczenie nieruchomości: lokal użytkowy ( garaż) stanowiący własność Gminy Pacanów, znajdujący się na działce ewidencyjnej nr 1436 w Pacanowie, obręb 0001, KW KI1B/00012845/9;
2.    Powierzchnia nieruchomości: 17,58 m2;
3.    Opis nieruchomości: lokal użytkowy- garaż, działka nr 1436 oznaczona w EGIB jako działka zabudowana;
4.    Przeznaczenie: garaż;
5.    Wysokość czynszu za najem: 4,00 zł plus Vat za 1 m2;
6.    Terminy wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu;
7.    Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu najmu w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie stawki czynszu najmu;
8.    Okres najmu: 3 lata.
Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 26.11.2021 r., przez okres 21 dni.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.


Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop