Wiadomości - Aktualności

XVII Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

Dodał: administrator Data: 2020-01-03 14:34:44 (czytane: 1757)

W dniu 31 grudnia 2019 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Pacanowie.

 Sesji przewodniczył A. Czub – przewodniczący RM, który powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy W. Skopa, radnych powiatowych: A. Gądka, K. Eliasza, J. Kordosa, St. Lolo, sekretarza miasta i gminy – K. Zdziebko  i skarbnika miasta i gminy - D. Adamczyk, radcę prawnego – T. Sikorę, dyrektorów szkół,  sołtysów. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Burmistrz W. Skop zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 8a – projektu uchwały w sprawie zmian w WPF-ie na 2019-2030 oraz o przesunięcie rozpatrzenia punktu 8 jako pkt 6 po zatwierdzeniu sprawozdania z prac komisji. Radny R. Gwóźdź zawnioskował, aby po zatwierdzeniu sprawozdania z prac komisji wprowadzić pkt.: Wkład  gminy w działalność i rozbudowę ECB, ponieważ wiąże się on z projektem budżetu na 2020 r.?

Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie – obecnych 14 radnych.

Wniosek radnego Gwoździa został przyjęty przez radnych większością głosów przy 10 gł. za, 3 gł. przeciw i 1 gł. wstrzymującym się. Porządek obrad z poprawkami został także przyjęty większością głosów. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

W dalszej części wójt W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto większością głosów. Następnie J. Matyjas – przewodniczący komisji socjalnej złożył sprawozdanie z pracy komisji między sesjami,  w kwestii którego radni nie zajęli stanowiska, natomiast  St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej złożył ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM, które radni przyjęli większością głosów. 

W kolejnym punkcie podjęto szereg uchwał min.: uchwałę w sprawie zmian w WPF-ie Gminy na lata 2019-2030, zmian w budżecie gminy na 2019 r., uchwalono Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów  na 2020 r. 

Następnie rozpatrzono punkt : „Wkład gm. Pacanów w rozbudowę ECB”.  Radny R. Gwóźdź- wnioskodawca wprowadzenia pod obrady sesji tego punktu stwierdził, że temat wynikł po spotkaniu 9.XII.br w sprawie wniosku Dyrektora ECB – Karoliny Kępczyk do Zarządu Dróg Powiatowych o wyłączenie z ruchu części ul. Karskiej na czas budowy i po jej zakończeniu. Zaznaczył, że sprawa ta wywołała w terenie ogromną burzę. Zaznaczył, że chodzi tu również o ujęte w projekcie budżetu środki 20 tys. zł na dokumentację techniczną parkingu na działce po starym przedszkolu w Pacanowie dla potrzeb ECB oraz zwiększoną znacznie dotację dla ECB na 450 tys. zł rocznie, która jest zbyt wysoka do możliwości budżetowych Gm. Pacanów. Uzasadniał, że Centrum Bajki jest jednostką zewnętrzną podlegającą Marszałkowi, a tu nie ma środków na utrzymanie pełnych etatów obsługi  w szkołach. Stary budynek przedszkola mógłby być wykorzystany na cele spotkań seniorów, na zebrania, itp.  Burmistrz W. Skop odnosząc się do argumentów radnego R. Gwoździa stwierdził, że jeśli chodzi o dofinansowanie ECB, to między gm. Pacanów, a Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego podpisano wiele lat temu umowę o współfinansowaniu ECB i ona zobowiązuje. By przerwać kwestię ciągłego występowania w atmosferze pretensji Dyr. ECB o dodatkowe środki na potrzeby Centrum obydwa samorządy zdecydowały się na ustalenie do końca kadencji dotacji w stałej lecz trochę wyższej kwocie. Zaznaczył, że w latach 2006-2012 organem prowadzącym była gm. Pacanów i corocznie przeznaczała dotację w wys. 600 tys. zł, co było ogromnym ciężarem dla samorządu. Od 1 lipca 2012 r. organem prowadzącym został Marszałek Województwa i wówczas gmina, jako organ współfinansujący przeznaczała 300 tys. zł,  a w ostatnich 2 latach – 380 tys. zł w 2018 r.  i w 2019 r. 410 tys. zł. Podpisany został aneks do umowy z Marszałkiem, który jest ważnym dokumentem w tej kwestii. Jeśli chodzi o parking, to zabezpieczono w budżecie 20 tys. zł na prace projektowe, ponieważ gmina jest zobowiązana do zapewnienia miejsc parkingowych, których dramatycznie brakuje. Mieszkańcy Pacanowa w latach 2017 i 2018 pozytywnie odnieśli się do tego rozwiązania, negując równocześnie budowę hotelu na tej działce. Te kwestie były głosowane na zebraniach. Jeśli chodzi o lokalizację ECB w tym miejscu, to był to pomysł Ministra Dąbrowskiego i ówczesnej Rady Gminy, bo gdzie indziej nie było wówczas  takich możliwości. ECB jest wartością dodaną dla Pacanowa i ma poważne znaczenie dla rozwoju miasteczka. Jeśli chodzi o ruch kołowy na ul. Karskiej, to stanowisko zarówno władz gm. Pacanów oraz powiatu buskiego jest jednakowe i ulica ta nie będzie wyłączona z ruchu kołowego. Mimo to gmina musi zrobić dodatkowe objazdy, bo ruch samochodów zwiększa się coraz bardziej, a jego apogeum nastąpi  po otwarciu II etapu rozbudowy Centrum w maju 2021 r. Radny J. Nowicki optował za odstąpieniem od wyburzenia budynku przedszkola i przeznaczeniem go na potrzeby seniorów, bo ich przybywa i nie mają miejsca na spotkania, a poza tym budując w tym miejscu parking zniszczone zostaną drzewa, które stanowią źródło zieleni  w Pacanowie. Radny M. Kumoń  nawiązał do sprawy autokarów pod ECB na ul. Karskiej, utrudniających bezpieczny przejazd  w stronę szkoły i przedszkola. Zaznaczył, że z tego powodu może dojść do wypadku. Zwrócił również uwagę na brak w Pacanowie lokalu na spotkania, zebrania i wskazanym byłoby taki lokal gdzieś wygospodarować. Burmistrz stwierdził, że taki lokal można wygospodarować na parterze po byłym posterunku policji. Radny Gwóźdź zawnioskował o wyłączenie z projektu budżetu kwoty 20 tys. przeznaczonej na wykonanie dokumentacji projektowe nowego parkingu i zaniechania pomysłu budowy. Wniosek został odrzucony większością głosów / 4 gł. za, 8 przeciw, 2 wstrzym. się./

Następnie odbyło się II czytanie projektu budżetu gminy na 2020 r. Przewodniczący A. Czub zaznaczył, że na komisjach RG radni kilkakrotnie pracowali nad projektem budżetu gminy, głownie skupiając się nad wydatkami oświaty, co przedstawili w swoich sprawozdaniach z prac komisji. Zapoznał z opinią RIO o WPF-ie na 2020-2030 oraz w sprawie projektu budżetu na 2020 r. Burmistrz W. Skop szczegółowo omówił projekt budżetu gminy na 2020 r.:  „To pierwszy od 13 lat tak trudny budżet. Jego zagrożeniem jest trudna sytuacja w oświacie, której utrzymanie będzie kosztować gminę 9,6 mln zł. przy subwencji rządowej 6.034 mln zł. Budżet oparty jest na 4 filarach. Są to: stabilne od 9 lat podatki, wykorzystanie kurczących się środków unijnych, realizowanie inwestycji drogowych /23 zadania/ i utrzymanie dyscypliny wydatków w ciągu 2020 r. Zatem proszę o jego przyjęcie bez poprawek…” – powiedział burmistrz.

Dużo miejsca poświęcono sprawie budżetu oświaty, szukania oszczędności, by zadbać o przywrócenie pełnych etatów obsługi w szkołach oraz realizację zaplanowanych remontów w placówkach oświatowych. Przed gminą stoi wiele zadań, w tym inwestycje drogowe, na które gmina pozyska 80% dofinansowania, remont oczyszczalni w Słupi, budowa kanalizacji w m. Słupia. Zadania te pochłoną ogromne środki finansowe, przy dofinansowaniu unijnym. Na zapytanie radnego M. Kumonia burmistrz zaznaczył, że 2020 r. jest ostatnim rokiem bez podwyższenia podatków, bo od 9 lat są one niezmieniane, a koszty rosną z miesiąca na miesiąc. Po wysłuchaniu burzliwej dyskusji nad  budżetem radni większością głosów /przy 9 gł. za, 4 gł. przeciw i 1 gł. wstrzym. się/ uchwalili budżet gminy na 2020 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2030. Burmistrz W. Skop podziękował radnym za uchwalenie budżetu.                          

W pkt. Interpelacje radny  M. Patyna  złożył  2 interpelacje na piśmie, na które zgodnie z przepisami burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni.  Innych interpelacji nie zgłoszono. Poruszono sprawy różne. W punkcie tym radny St. Korbaś zwrócił się z zapytaniem, co stanie się z busem „WICIARZEM”,w związku z planowaną od września 2020 r. reorganizacją dowozu dzieci do szkoły przez gminę i co z dowozem mieszkańców  części Powiśla do Pacanowa w czwartki. Przewodniczący A. Czub zwrócił się z zapytaniem o zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy. Sołtys A. Molenda zwrócił się z zapytaniem czy istnieje szansa na objęcie kanalizacją 8 zabudowań w Słupi, które są oddalone od zwartej zabudowy i czy planowany jest remont mostu w centrum wsi, który jest w złym stanie technicznym. Sołtys W. Wójcik zwrócił się z zapytaniem dlaczego w budżecie na 2020 r. nie uwzględniono podwyżki diet dla sołtysów o 100 zł  i by sołtysi mogli mieć wypłacaną prowizję od naliczonego podatku, a nie od zebranego, bo wykonują różne polecenia z urzędu. Natomiast sołtys J. Hałas nawiązał do sprawy parkingu dla ECB i zasugerował, że ECB powinno sobie wybudować taki parking na swojej 6 ha działce. Burmistrz W. Skop udzielił odpowiedzi na zadanie pytanie.

Na zakończenie burmistrz oraz przewodniczący złożyli wszystkim życzenia noworoczne.                                  

Na tym posiedzenie zakończono.


D.K.

  

Komentarz redakcyjny:  Za budżetem zagłosowała rządząca większość stanowiąca oparcie burmistrza w Radzie Miasta. Radny niezależny Michał Kumoń, znany ze swej dociekliwości ostatecznie wstrzymał się w tym głosowaniu. Zgodnie z oczekiwaniami budżetu nie poparli radni R. Maliga i R. Gwóźdź z KW Małgorzaty Mierzwy.  Sporym jednak zaskoczeniem było stanowcze „Nie” dla budżetu gminy ze strony radnego M. Patyny (KW PiS) z okręgu Słupia. Powszechnie bowiem wiadomo, że ta miejscowość skorzysta na kilkunastomilionowej inwestycji (modernizacja oczyszczalni i budowa kanalizacji) w 2020 r. … Budżetu nie poparł również wiceprzewodniczący RM J. Nowicki (KW PSL) pomimo, że zarówno parking w Pacanowie jak i inwestycje kanalizacyjne miał w swoim programie Komitet Wyborczy, z którego startował na radnego. Na gorąco skomentował dyskusję nad projektem budżetu gość sesji RM – przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek: „ … widzę, że punkt widzenia na niektóre ważne sprawy gminy zależy od punktu siedzenia … życzę jednak gminie Pacanów i jej samorządowcom oraz  jej mieszkańcom rozwoju oraz zgody w nowym roku”. Podobnej treści życzenia złożyli także pozostali radni powiatowi: K. Eliasz, J. Kordos i St. Lolo.

 / Serwis informacyjny UMiG/

66_Sesja1.jpg

66_Sesja2.jpg

66_Sesja3.jpg

66_Sesja4.jpg

66_Sesja5.jpg

66_Sesja6.jpg

66_Sesja7.jpg

 

Komentarze (19)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.235.172.213

Pytanie do budżetu (2020-01-20 20:42:51 - IP: ***.227.188.52)

Proszę wyjaśnić co oznacza zapis "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym - 953 - 2 400 000,00 zł. ?

b.obywatelski (2020-01-17 18:23:08 - IP: ***254.196.5)

Aj tam od razu 3,5 ml. Dajcie 50 tys. na poczatek ,niech ludzie zdecyduja. Trza sie dzielic kasa.

do "budżetu" (2020-01-17 09:00:56 - IP: ***3.114.82)

Strzał w dychę. Niech mieszkańcy zdecydują co zrobić z niedomykaniem się budżetu oświaty...bagatela zabrać 3.5 mln. z lokalnych podatków ... Mieszkańcy się na tym znają i problem załatwią.

budzet (2020-01-16 14:13:58 - IP: ***254.205.184)

Kiedy budzet obywatelski ? Czy sltysi sa za tym aby mieszkancy mieli wplyw na ksztalt przyszlorocznego budzetu? Bo rada to i tak zaglosuje jak burmistrz zleci ,zbyt niski pozio tam jest.

Rufus (2020-01-13 12:03:33 - IP: ***102.9.90)

Kiedy w BIPie udostępniony zostanie budżet na 2020 r?

Do soltysa Pana. (2020-01-10 21:46:20 - IP: ***254.199.107)

Weź z funduszu prowizje panie Waclaw.

Do soltysa Pana. (2020-01-10 21:45:48 - IP: ***254.199.107)

Weź z funduszu prowizje panie Waclaw.

XXX (2020-01-10 08:34:07 - IP: ***3.114.82)

Przecież z artykułu wynika, że o podwyżkę diet dla sołtysów upominał się sołtys Wójcik, a nie sołtys Hałas. Czytajmy ze zrozumieniem!

Kto ugrał najwięcej (2020-01-03 21:36:05 - IP: ***254.208.197)

Wygląda że Słupia .Jak oni to robią???

Kto ugrał najwięcej (2020-01-03 21:35:22 - IP: ***254.208.197)

Wygląda że Słupia .Jak oni to robią???

Kto ugrał najwięcej (2020-01-03 21:31:25 - IP: ***254.208.197)

Wygląda że Słupia .Jak oni to robią???

mieszkaniec (2020-01-03 21:14:01 - IP: ***41.199.141)

A sołtysom ciągle mało. I tak już dostają kasę miesięcznie a nie jak wcześniej było za sesje. Wszyscy dostają kasę za wykonaną pracę a nie za planowaną do wykonania. W szkołach obniżyć etaty i dać podwyżkę sołtysom.

Sprostowanie (2020-01-03 21:08:47 - IP: ***.146.224.145)

Pytanie o podwyżkę wynagrodzenia dla sołtysów nie było skierowane do burmistrza , tylko do radnych, Panie Hałas. A tak w ogóle to taka podwyżka w świetle tego co się dzieje w oświacie nie zostałaby dobrze przyjęta przez ludzi. Nie ten czas!

jjjjjj (2020-01-03 18:57:04 - IP: ***185.13.209)

piszę się rzeczy wygodne dla burmistrza?
POZDRAWIAM

Janusz Hałas (2020-01-03 18:21:49 - IP: ***30.49.99)

Sołtys W chodził w komisjach szacujących szkody wynikające z nawalnych deszczów ZA DARMO wtedy gdy inni robili to za pieniądze albo opalali się.Sołtys W doręcza decyzje podatkowe za darmo, nie za 11,60. Upomnienia też za darmo a nie za 11,60. Nie radny a sołtys. Brakowało wody? kto dowoził swoim samochodem za darmo? Jabłka? Marchew? Ktoś pomógł? Dał samochód?Lampa się zepsuła? Do W niech zadzwoni lub pojedzie zgłosić. Ponad 20 lat działania społecznego. Myślenia i działania za radnych i wójtów.
Powiedzmy, pozdrawiam.

Janusz Hałas (2020-01-03 17:12:13 - IP: ***30.49.99)

Odpowiedzi na zapytania sołtysów nie było.. Takie twierdzenie jest kłamstwem Dowód- nagranie sesji.Burmistrz machnął ręką i zignorował pytania .
Wątpliwości moje budzi zasadność uczestniczenia sołtysów w sesji. Skoro mają tylko słuchać a nic nie mówić to to samo mogą robić w domu przy komputerze. Chyba że to takie show sylwestrowe a sołtysi robią za publiczność i pozują do zdjęć.
.Pozdrawiam, Janusz Hałas - sołtys

Powiedzmy (2020-01-03 17:08:12 - IP: ***.227.188.52)

Widać sołtys W. garnie do siebie ale fundusze to komentarza nie potrzebują. Prawda?

i tak i nie (2020-01-03 15:09:08 - IP: ***3.114.82)

tak dużych inwestycji nie było ale dróg nowych to w Słupi sporo zrobiono. Gołym okiem widać! W postawie byłego i obecnego różnica ...klasy!

Zwyczajnie (2020-01-03 15:02:58 - IP: ***.227.188.52)

Skoro poprzednik głosował za a inwestycji nie było ,być może ten postanowił zrobić na odwrót . :) Alleluja !!!

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...