Wiadomości - Aktualności

XLII Sesja Rady Gminy Pacanów. Wójt Gminy otrzymuje absolutorium!

Dodał: mratusznik Data: 2017-06-28 12:27:07 (czytane: 914)

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyła się XLII sesja Rady Gminy Pacanów zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy Jana Nowickiego.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji radnych gminy, wójta gminy Wiesława Skopa, radnych powiatowych Jerzego Kordosa, Krzysztofa Eliasza, sekretarza Kazimierza Zdziebko, skarbnika gminy Dorotę Adamczyk, radcę prawnego Tomasza Sikorę, sołtysów, przybyłych gości. Zapoznał z  projektem porządku obrad   i zapytał o uwagi. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.  

W dalszej części wójt złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Następnie Stanisław Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z posiedzenia komisji problemowych RG, które zostało przyjęte jednogłośnie.

W pkt. Interpelacje radnych radny  Artur Czub zwrócił się do wójta z zapytaniem czy gmina mogłaby wystąpić o środki na drogi wzdłuż Kanału „Strumień”, które ciągle niszczone są przez działanie bobrów.   Innych interpelacji nie zgłoszono.

Następnie rozpatrzono  sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2016 r. Wójt odniósł się do realizacji budżetu za 2016 r. Stwierdził, że dochody zrealizowano  w 100,26%, a wydatki w 97,83%.  Udało się wykonać szereg  dróg - 8k. w asfalcie i 4 km. w kruszywie. Koszt realizacji inwestycji drogowych to ponad 1 mln zł, z czego 750 tys. zł  to środki rządowe, które udało się pozyskać. Zaznaczył, że dzięki pomocy rządowej udało się zrealizować w tej kadencji ponad 15 km. dróg w asfalcie i kilka km w kruszywie. W 2016 r. dzięki dużemu dofinansowaniu środków unijnych udało się pozyskać i zakupić 2 samochody strażackie, zakończono projekt solarowy i wykonano kilka nowych linii oświetleniowych. Zadłużenie gminy spadło do około 9 mln zł. Natomiast nie udało się pozyskać środków na kanalizację, ponieważ gmina nie jest w stanie spełnić kryterium, co do ilości przyłączy na 1km (90 przyłączy)  i wnioski o dofinansowanie sieci kanalizacyjnej zostały odrzucone. Są natomiast szanse na dofinansowanie  modernizacji  oczyszczalni ścieków w Słupi. Po wysłuchaniu wyjaśnień wójta radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie  z realizacji budżetu gminy za 2016 r. Podjęto w tej sprawie uchwałę XLII/204/17.

W dalszej części obrad St. Serafin- przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił wniosek komisji dot. absolutorium dla wójta gminy z tytułu realizacji budżetu gminy za 2016 r. oraz opinię RIO w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.  Po tym fakcie i po krótkiej dyskusji radni przy 11 gł. za i  2 gł. wstrzym. się udzielili wójtowi absolutorium  z tytułu realizacji budżetu gminy za 2016 r., podejmując tym samym uchwałę XLII/205/17. Wójt Wiesław Skop podziękował radnym za udzielone absolutorium, a  współpracownikom na czele z panią skarbnik i sołtysom   za solidną współpracę:

„…Ta ocena absolutoryjna zobowiązuje! Życzę sobie i Wam kontynuacji dobrych praktyk jakie łączą Radę Gminy i mnie jako wójta na kolejne miesiące wspólnej pracy. Mimo „zawirowań komisarycznych” udało  się zrealizować z naddatkiem zaplanowane inwestycje, pozyskać duże dofinansowanie unijne i rządowe oraz zmniejszyć zadłużenie gminy. Warto zaznaczyć, że przy tym nie podnosiliśmy podatków” – powiedział wójt W. Skop.

Zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, by dobrze sprawować funkcję i poprosił radnych  i sołtysów o kontynuację  konstruktywnej współpracy.

W dalszej części rozpatrzono i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   za 2016 r.

Następnie radni rozpatrzyli i zatwierdzili „Ocenę zasobów pomocy społecznej gminy za 2016 r.”

W kolejnym punkcie obrad rozpatrzono skargę  na działalność Kierownika GOPS w Pacanowie.  St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej zapoznał ze stanowiskiem komisji rewizyjnej odnośnie skargi. Radni zaakceptowali stanowisko komisji rewizyjnej uznając skargę za bezzasadną i tym samym podjęto w tej sprawie uchwałę  Nr XLII/206/17.

Następnie przystąpiono do realizacji pkt. 13 porządku obrad -„Podjęcie uchwał”. Podjęto szereg uchwał min.  w sprawie:  zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2028, zmian w budżecie gminy na 2017r., zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, przystąpienia do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025, ustalenia regulaminu targowiska gminnego w m. Słupia  w Gm. Pacanów.                      

 Po rozpatrzeniu i podjęciu uchwał wójt Wiesław Skop udzielił odpowiedzi  na interpelacje, oraz poruszono sprawy różne, min: wójt przedstawił kwestię podpisania  umowy partnerskiej z przedstawicielami lokalnego biznesu w dziele wspólnego aplikowania o fundusze unijne na tzw. projekty rewitalizacyjne. Radni zobowiązali gospodarza gminy do prowadzenia rozmów i uzyskania stosownych ekspertyz prawnych w tym obszarze.

Na tym posiedzenie zakończono.

0073_Sesja1.jpg 

0073_Sesja2.jpg 

0073_Sesja3.jpg 

0073_Sesja4.jpg 

0073_Sesja5.jpg 

0073_Sesja6.jpg 

0073_Sesja7.jpg 

0073_Sesja8.jpg 

0073_Sesja9.jpg 

/Serwis informacyjny UG/

 

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.224.133.152

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

1% na Stowarzyszenie G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów

...