Wiadomości - Aktualności

XII Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie. Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy - bez głosów przeciwnych!

Dodał: mratusznik Data: 2019-07-01 10:07:14 (czytane: 520)

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Pacanowie zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Czuba.

Przewodniczący powitał obecnych na sesji radnych miejskich, burmistrza miasta gminy Wiesława Skopa, radnych powiatowych Jerzego Kordosa, Stanisława Lolo, sekretarza miasta i gminy, kierowników jednostek podległych radzie,  radcę prawnego, sołtysów, przybyłych gości. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Burmistrz zawnioskował o zmianę porządku obrad poprzez wykreślenie w pkt. 11a projektu uchwały w sprawie zmian WPF-u Gminy Pacanów na lata 2019-2030 i przesunięcie na to miejsce projektu uchwały z pkt 11h dot. ustalenia stawek za śmieci oraz wykreślenie z porządku obrad w pkt 11d projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki w Biechowie z uwagi na fakt, iż zainteresowana złożyła rezygnację z dzierżawy.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszone przez burmistrza poprawki i porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół  z poprzedniej sesji.

Burmistrz złożył sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Następnie Szczepan Starościak – przewodniczący komisji rozwoju przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rozwoju między sesjami, a Stanisław Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej między sesjami  oraz ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM, które to sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie. W pkt. Interpelacje radnych radny  Jan Matyjas złożył pisemną interpelację dot. udrożnienia „Strugi Oblekońskiej” w Ratajach, na którą zgodnie z nowymi przepisami burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie. Innych interpelacji nie zgłoszono.

 W dalszej części, zgodnie z nowymi wymogami ustawy o samorządzie gminnym, burmistrz przedstawił Raport o stanie gminy zawierający obszerny materiał zawierający dane na temat sytuacji finansowej gminy, zrealizowanych inwestycji oraz wszystkich zadań z zakresu działania gminy. Po przedstawieniu raportu odbyła się debata nad raportem, w której wzięli udział radni: M. Kumoń, H. Komasara, St. Serafin oraz sołtys A. Molenda. Po zakończeniu debaty radni przy 10 gł. za i 3 gł. wstrzym. się udzielili burmistrzowi wotum zaufania, podejmując w tej sprawie uchwałę XII/68/19.

Następnie rozpatrzono i przyjęto  sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018 r.  Podjęto w tej sprawie uchwałę XII/69/19. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej  St. Serafin przedstawił wniosek komisji dot. absolutorium dla burmistrza miasta i gminy z tytułu realizacji budżetu gminy za 2018 r. a przewodniczący rady miejskiej A. Czub zapoznał z opinią RIO w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Po tym fakcie i po krótkiej dyskusji radni przy 10 gł. za i  3 gł. wstrzym. się udzielili burmistrzowi absolutorium  z tytułu realizacji budżetu gminy za 2018 r., podejmując tym samym uchwałę XII/70/19. Burmistrz Wiesław Skop podziękował radnym za udzielone absolutorium, zapewnił, iż dołoży wszelkich starań, by dobrze sprawować funkcję i poprosił radnych i sołtysów o dalszą dobrą współpracę. „….dziękuję za okazane mi zaufanie, to motywuje do kolejnych wyzwań. Dziękuję Radzie Miasta i Soltysom za owocną współpracę w 2018 r. Także moim współpracownikom w Urzędzie Miasta i Gminy, którzy w minionym roku wykonali kawał dobrej roboty….” – powiedział gospodarz gminy.

 

Następnie przystąpiono do realizacji  pkt. 11  porządku obrad -„Podjęcie uchwał”. Podjęto szereg uchwał min.  w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/82/15 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty ustalając opłatę za śmieci segregowane  w wys. 6 zł od osoby i śmieci niesegregowane – 18 zł od osoby, zmian w budżecie gminy na 2019r., zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego, wyrażenia zgody na najem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) stanowiącego własność Gm. Pacanów położonego przy ul. Mlecznej 47 w Pacanowie, określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju, zmiany uchwały Nr IV/31/18 z dnia 28.XII.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2019-2023. 

 

Po rozpatrzeniu i podjęciu uchwał poruszono sprawy różne. Na tym posiedzenie zakończono.

 64_Sesja1.jpg

64_Sesja2.jpg 

64_Sesja3.jpg 

 

 

Serwis informacyjny UMiG

 

Komentarze (1)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 3.209.80.87

Rodzic (2019-07-03 20:10:22 - IP: ***.227.188.52)

Sprawa dotyczy sesji nadzwyczajnej i problemu parkowania aut pod szkołą Podstawową w Pacanowie. Ponieważ poddano pomysł przesunięcia ogrodzenia w stronę szkoły w celu zwiększenia placu parkingowego ,uprzejmie informuję ,że drzewa które znajdują się przed budynkiem szkoły od strony południowej stanowią nie tylko pomnik przyrody ale również spełniają rolę (cieniując) w czasie upalnych dni . Zatem wycinka powinna wiązać się z instalacją klimatyzatorów w salach lekcyjnych . Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji psów, kotów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019r.,...