Wiadomości - Aktualności

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Dodał: administrator Data: 2022-09-09 11:16:07 (czytane: 616)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 8, obręb 0026 Kwasów, stanowiąca własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00056270/7;

a) Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Kwasów, obręb 0026, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b) Powierzchnia nieruchomości: 0,24 ha, RIVa- 0,19 ha, RIVb-0,01 ha, ŁIV- 0,04 ha;
c) Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 8 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 8 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowani środowiska przyrodniczego: kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych- narodowe zasoby dla przyszłości, Strefy ochrony dóbr kultury w tym archeologicznej: Strefa biernej ochrony archeologiczne, wg. mat. PSOZ WA w Kielcach.
d) Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
e) Wysokość czynszu za dzierżawę: 100,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 24 września 2021r.
f) Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
g) Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
h) Okres wydzierżawienia: 3 lata.


Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 09.09.2022 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Kwasów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.