Wiadomości - Aktualności

Rozmowy gminy z "Wodami Polskimi" w tle... poldery!

Dodał: administrator Data: 2021-09-02 10:04:39 (czytane: 774)

,,Poldery są tak samo dobrym lekiem na powódź jak aspiryna na…COVID-19!”- stwierdził jeden z samorządowców uczestniczący w naradzie z ,,Wodami Polskimi”.

Dwukrotnie w ciągu miesiąca (30.07. i 25.08.2021 r.) delegacja pacanowskiego samorządu uczestniczyła w konferencjach zorganizowanych przez Regionalną Dyrekcję ,,Wód Polskich” w Krakowie.

W spotkaniach tych brało udział także kilkunastu wójtów, burmistrzów gmin i starostów powiatów w pasie od Nowego Korczyna po Dwikozy k/Sandomierza, położonych w obydwu stronach Wisły.

Tematem wiodącym konferencji była kwestia  proponowanych przez rząd i ,,Wody Polskie” koncepcja polderów suchych – jako sposobu na przeciwdziałanie niszczycielskim powodziom w dolinie Wisły i jej dopływów.

Propozycje ,,Wód Polskich” spotkały się z szerokim i głośnym protestem samorządów i mieszkańców poszczególnych gmin – o czym już pisaliśmy obszernie na wcześniejszych artykułach.

Delegacja pacanowska w składzie: burmistrz Wiesław Skop, Artur Czub (przewodniczący Rady Miejskiej), Henryka Komasara i Mirosław Matuszewski ( radni Rady Miejskiej) podtrzymała stanowisko wyrażane przez samorząd i mieszkańców naszej gminy, czyli zareagowała stanowczo odmową na propozycję budowy polderu w pasie Kanału ,,Strumień” od drogi krajowej nr 73 przez Ludwinów – Świniary ( w gminie Solec – Zdrój) po m.Grotniki ( w gminie Nowy Korczyn).

W zamierzeniach ,,Wód Polskich” zbiornik ten miałby pomieścić około 19 milionów metrów sześciennych wody z fali wezbraniowej  na Wiśle!

Podobnie postąpiły gminy ościenne, tj. Nowy Korczyn i Łubnice. Wójt Solca – Zdroju Adam Pałys zaproponował budowę mniejszego zbiornika powyżej tej miejscowości, by przechwycić masy wody spływające z kierunku gmin: Busko -Zdrój i Wiślica. Pomysł ten spotkał się z uznaniem sąsiednich samorządów, gdyż dałby zabezpieczenie przed powtarzalnymi, lokalnymi powodziami wywołanymi przez Kanał ,,Strumień”. Stanowiska w/w gmin zostały zaprotokołowane i uwzględnione w ramach trwających do 21.09.2021 r. konsultacji.

Delegacja pacanowska mocno akcentowała również kwestię uregulowania i obwałowania Kanału ,,Strumień” na odcinku od Kars Małych do Ludwinowa, regularnej jego konserwacji (wykaszania, karczowania, włącznie z dopływani), nie w porze jesiennej, lecz na początku czerwca każdego roku przed okresem intensywnych opadów deszczu. Apelowała także o skuteczny dozór stanu technicznego wałów wiślanych, ich remontów oraz wykarczowanie zadrzewień i zakrzaczeń w międzywale. Te ostatnie postulaty jednogłośnie poparli pozostali samorządowcy!

,,Wody Polskie” zapowiedziały dalsze  prace nad studium wykonalności dla zabezpieczeń przeciwpowodziowych w dolinie Wisły i jej dopływów. Monity samorządów przyniosły także efekt w postaci propozycji dość szybkiej nowelizacji przypisów odnoszących się  do trybu opiniowania decyzji o warunkach zabudowy i terminów opiniowania wycinki drzewostanu pomiędzy obwałowaniami rzek. Stosowny projekt zmiany ustawy pojawił się 16.08.2021 r. i będzie procedowany na posiedzeniu Sejmu we wrześniu br.

*

Zgodnie z tymi zapowiedziami dyrektorzy regionalni ,,Wód Polskich” otrzymają prawo do stosowania odstępstw od rygorów  nałożonych na procedury wydawania pozwoleń budowlanych w strefach zagrożenia powodziowego. Ostatnio bowiem zaistniały już pierwsze przypadki blokowania zezwoleń na budowę w w/w terenach – szczególnie w gminie Nowy Korczyn.

*

Ponadto Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska będą mieli tylko 2 tygodnie na zaopiniowanie wycinki drzewostanu i przeprowadzenie innych prac w międzywału Wisły i innych rzek. Jeśli w tym czasie nie zdołają wydać opinii to będzie to równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej!

*

Urząd Marszałkowski i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zadeklarowały, że pomiędzy wałami rzeki Wisły i  jej dopływów  po stronie świętokrzyskiej nie będą ustanawiane strefy ochrony przyrody (parki krajobrazowe, czy ,,Natura 2000”), co ułatwi walkę z zadrzewieniem i zakrzaczeniem, spiętrzającymi falę powodziową.

Bliżej Sandomierza i Tarnobrzega ,,Wody Polskie” zdołały wstępnie uzgodnić z kilkoma samorządami lokalizację mniejszych polderów lub trwają rozmowy na ten temat. Stanowisko Pacanowa, Łubnic, Nowego Korczyna, Zawichostu, Dwikoz, Samborca i Łoniowa pozostaje niezmienne: NIE DLA POLDERÓW!

Jak to określił dosadnie Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek ,,poldery są tak samo dobrym lekiem na powódź jak aspiryna na …Covid!

 68_Konferencja1.jpg

68_Konferencja2.jpg 

69_Woda.jpg 

Serwis informacyjny i  zdjęcia UMiG

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku

z terenu gminy Pacanów...