Wiadomości - Aktualności

PODATKI BEZ ZMIAN - PONAD 13,5 MLN ZŁOTYCH NA GMINNE INWESTYCJE - BUDŻET NA 2022 ROK UCHWALONY!

Dodał: administrator Data: 2022-01-04 15:05:27 (czytane: 828)

W dniu 30.12.2021 roku zebrała się Rada Miejska w Pacanowie na ostatniej sesji roboczej w mijającym roku. Poza procedowaniem kilku uchwał dotyczących bieżących zmian w budżecie gminy, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dostosowania gospodarki odpadami do zmian ustawowych i zatwierdzenia sieci dróg gminnych radni najwięcej czasu poświęcili projektowi budżetu miasta i gminy Pacanów na rok 2022. Dyskusję w ramach Rady nad jej założeniami prowadzono już od 16.11.2021 na posiedzeniach komisji i na sesji z listopada ubiegłego roku. Kluczowe założenia projektu budżetu przygotowanego przez skarbnika Dorotę Adamczyk i burmistrza Wiesław Skopa to: brak podwyżek podatków i zaskakująco wysoki budżet inwestycyjno-remontowy, jak na czasy, w których przyszło i przyjdzie nam żyć.

,,… w kwestii podatków przypomnę, że jest to zobowiązanie wyborcze z 2018 roku, a danego mieszkańcom słowa należy dotrzymywać. Cieszę się, że udało się zgromadzić ponad 13 mln złotych na remonty i inwestycje. Będą one zauważalne już w pierwszej połowie 2022 roku. Trzymamy w ryzach zadłużenie inwestycyjne, które systematycznie spada, a na koniec przyszłego roku będzie oscylować w granicach 19,16 % planowanych dochodów, pomimo szybkiego wzrostu stóp procentowych. Nie należy jednak lekceważyć gwałtownego wzrostu cen energii i gazu w przyszłym roku. Prognozy są zatrważające, tym bardziej, że w tym obszarze wydatki samorządów nie są objęte ochroną rządową…” – informował radnych burmistrz W.Skop.

Po szerszej analizie na posiedzeniach komisji i krótkiej dyskusji w ramach sesji Radni zatwierdzili jednogłośnie budżet na 2022 rok.

Burmistrz podziękował im za zgodną współpracę i zatwierdzenie budżetu bez przewlekania sprawy.

Poniżej prezentujemy stan dochodów i wydatków budżetowych oraz poziom zadłużenia gminy w 2022 roku:

Dochody ustalono na 37.183.037 zł, natomiast wydatki na kwotę 38.837.795 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pokryta zostanie przychodami z nadwyżek i wolnych środków budżetowych ustalonych na koniec grudnia 2021 roku. Oznacza to, że gmina nie będzie musiała zaciągnąć kredytu długoterminowego w 2022 roku.

Największe pozycje dochodów gminy:

1. Dotacja na zadania opieki społecznej: 7.635.431 zł.

2. Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa: 6.368.732 zł.

3. Subwencja oświatowa: 6.182.513 zł.

4. Dochód od osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek: 6.256,603 zł. (w tym podatek rolny i leśny : 1.182.000 zł)

5. Dochody z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje: 6.805.000 zł.

Największe pozycje wydatków to:

1. Wydatki na oświatę gminną:  10.542.075 zł

2. Pomoc społeczna: 9.548.521 zł ( w tym różne świadczenia rodzinne i program ,,Rodzina 500 plus”: 7.635.431 zł) i utrzymanie domów pomocy społecznej: 720 tys. zł.

3. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg: 6.309.469 zł (w tym 3.010.000 zł na kanalizację m.Słupia)

4. Administracja gminna oraz zadania rządowe realizowane przez gminę: 4.373.888 zł (w tym funkcjonowanie urzędu: 3.578.279 zł).

5. Na utrzymanie dróg gminnych ( w tym remonty i inwestycje): 6.504.170 zł.

6. Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 624 tys. zł (w tym dotacja dla ECB 450 tys. zł i na bibliotekę gminną 174500 zł )

7. Kultura fizyczna: 464.200 zł

8. Na obsługę zadłużenia inwestycyjnego: 450 tys. zł.

9. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 378 tys. zł.

10. Gospodarka mieszkaniowa: 325.500 zł

Poziom zadłużenia gminy

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2022 rok:  7.124.000 zł, co stanowi 19,16% dochodów gminy.

Dopuszczalny przez prawo finansowe poziom zadłużenia gminy to 60% dochodów rocznych, co w przypadku Gminy Pacanów stanowi kwotę 20.112.000 zł.

Zatwierdzone dochody Gminy Pacanów na rok 2022 wynoszą:  37.183.037 zł, zatem 7.124.000 zł kredytu inwestycyjnego jest zatem zadłużeniem prawnie dopuszczalnym i bezpiecznym. Spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy. Dla porównania podajemy zadłużenie na początku tej kadencji (01.01.2018 r.) wynosiło 35,37 %.

/Serwis Informacyjny UMiG/ 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Skop

47_Sesja1.jpg 

47_Sesja2.jpg 

47_Sesja3.jpg 

47_Sesja4.jpg 

47_Sesja5.jpg 

47_Sesja6.jpg