Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Dodał: administrator Data: 2020-07-01 07:55:42 (czytane: 1037)

Urząd Miasta i Gminy Pacanów zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pracy: konserwator urządzeń i obiektów komunalnych na oczyszczalni ścieków.

Kandydaci powinni posiadać prawo jazdy kategorii „B” i „T”,  umiejętności w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych ( np. szaf sterowniczych ) w oparciu o stosowne uprawnienia elektryczne, urządzeń wodno-kanalizacyjnych i spawania.

Wymagane wykształcenie: minimalne zasadnicze.

Preferowany będzie staż pracy na stanowisku konserwatora  w/w obiektów lub zbliżonym.
Zainteresowane osoby winne złożyć podanie o pracę z danymi kontaktowymi oraz odniesieniem się do wyżej wymienionych wymagań,  w terminie do dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia tj. do 14 lipca 2020r. w biurze podawczym  Urzędu Miasta i Gminy Pacanów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów ( decyduje data wpływu do urzędu ).

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji do pracy w załączniku do ogłoszenia.


Pacanów, dnia 30.06.2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.
4) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:
a) 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.);
b) 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
e) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5  Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ostrzeżenie meteorologiczne na 29.06.2020r.

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, a w czasie burz nawalnym....