Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dodał: mratusznik Data: 2019-01-24 13:58:28 (czytane: 935)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Pacanów, dnia 23.01.2019r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego
podinspektor ds. księgowości budżetowej

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku lub specjalności rachunkowość, finanse

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kodeksu postępowania administracyjnego,
2) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność komunikatywność, 
3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów biurowych Microsoft Office,     
4) umiejętność pracy w zespole,
         
III. Zakres wykonywanych zadań:

1)prowadzenie ewidencji, rozlicznie i uzgadnianie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
2)wycena i rozliczanie inwentaryzacji,
3)prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  rocznego wymiaru  zobowiązań podatkowych,  
4)wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
5)przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
6)załatwianie spraw związanych z wnioskami o umorzenie zobowiązań podatkowych,
7)dokonywanie przypisów i odpisów,
8)wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
9)prowadzenie wymaganych rejestrów,
10)wystawianie faktur za wodę, ścieki, czynsze, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia
11)prowadzenie ewidencji podatku VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i rozli-czeniowych z tytułu podatku VAT,
12)prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności,
13)terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1)stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,
2)praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
3)czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
W miesiącu grudzień 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                         
5) oświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
9) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji do pracy, dostępną na stronie internetowej: www.bip.pacanow.pl
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru przez Urząd Miasta i Gminy Pacanów zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późniejszymi  zmianami) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz.1260 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko podinspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów (pokój 101) lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia 4 lutego 2019r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Komentarze (1)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 18.232.53.231

Mieszkaniec (2019-01-29 13:44:02 - IP: ***170.169.57)

Ciekawe kto będzie zatrudniony. Stawiam na Panią Żurek.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...