Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o naborze

Dodał: mratusznik Data: 2018-04-12 13:50:53 (czytane: 980)

Na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów.

Pacanów, dnia 12.04.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

   Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
   podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym
w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

   podinspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Pacanów

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku finanse i rachunkowość,

 

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym,
          ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach         
          lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych,  
          ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  kodeksu postępowania
          administracyjnego

      2) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność komunikatywność,  

      3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów     
          biurowych Microsoft Office,      

      4) umiejętność pracy w zespole,

          
III. Zakres wykonywanych zadań:

1)prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  wymiaru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
2)wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości
i kart gospodarstw,
3)przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4)przygotowywanie niezbędnych dokumentów i danych w celu zwolnienia i umarzania    
należności podatków i opłat,
5)prowadzenie spraw ulg podatkowych,
6)prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
7)prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla rolników i przedsiębiorców,
8)wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat, prowadzenie wymaganych rejestrów,
9)sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,

  

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,

2)  praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,

3)  czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

 

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

      W miesiącu marzec 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie    
      Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej     
      oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

       1)   życiorys (CV),

2)   list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje,

4)   kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

5)   oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                         

6)   oświadczenie o stanie zdrowia,

7)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)       oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

10)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych

      w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
      o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2016 poz.992 z późniejszymi zmianami /
      oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
      / Dz.U. z 2016r., poz.902 z późniejszymi zmianami /.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Nabór

na stanowisko ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów
w terminie do dnia  23 kwietnia 2018r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.90.204.233

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...