Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie

Dodał: mratusznik Data: 2019-06-17 17:40:34 (czytane: 637)

Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), Rocznego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, uchwalonego LX/322/18 Rady Gminy Pacanów  z dnia 26 października 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów, pod nazwą:

„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów ".

Proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć   tysięcy 00/100 PLN), gdzie 5 000,00 zł pochodzi z budżetu gm. Pacanów i 5 000,00 zł z budżetu Powiatu Buskiego. Gm. Pacanów w roku poprzednim zrealizowała zadanie  publiczne tego samego rodzaju i udzieliła dotacji Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 10 000,00 zł..

Zakres zadania:

Zadanie polegać ma na bezpłatnym pozyskiwaniu i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich”.

 

Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz ubogich mieszkańców Gminy Pacanów.

2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert.                                                                                           3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie winno być wykonane w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i listopad 2019 roku. Dokładna data realizacji zadania zostanie określona w umowie, która zostanie wykonana z wykonawcą.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

3. Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.) oraz w rozporządzeniu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

 

Termin i warunki składania ofert:

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 8 lipca

2019 roku do godz. 12:00 z adnotacją "„ Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów " w Sekretariacie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu  Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.

4. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2018,

c )statut podmiotu,

d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do

właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej

zadanie,

f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

 

Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin  składania ofert.

2.Powołana przez Wójta Gminy Pacanów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów;

a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie;

b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;

d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;

e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania

publicznego,

f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;

h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji

pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich

realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób

rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta i  Gminy  Pacanów,

który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na

Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz na stronie internetowej http://www.ug.pacanow.pl.

5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe:

1.       Burmistrz Miasta i  Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny,

przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację

zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować

będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Pacanów.

3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione

przed datą zawarcia umowy.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielane są pod nr. tiel.41 3765403

5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2057).

 

 

Komentarze (2)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 35.175.191.72

... (2019-06-23 01:28:24 - IP: ***0.69.220)

Nie pracownicy tylko pracownica!!!

Mieszkaniec (2019-06-18 08:41:20 - IP: ***170.169.57)

A cóż to za ogłoszenie? Mamy rok 2019 a ogłoszenie dotyczy roku 2018. Czy pracownicy urzędu są tak mało kompetentni, nie umieją czytać, zamieszczają co popadnie, źle czy dobrze dla nich nie ma znaczenia.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dofinansowanie do zabiegu sterylizacji lub kastracji psów, kotów

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11 lutego 2019r.,...