Wiadomości - Aktualności

Obwieszczenie WÓJTA GMINY PACANÓW z dnia 23 marca 2018r.

Dodał: mratusznik Data: 2018-03-23 13:06:03 (czytane: 2776)

o przedłużeniu terminu zakończenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pacanów

Na podstawie Uchwały Nr L/261/18 Rady Gminy Pacanów z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Pacanów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Pacanów ogłasza się, co następuje:

§ 1
Przedłuża się termin przeprowadzenia i zakończenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Pacanów do dnia 8 kwietnia 2018r

§ 2
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośredniej poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych.
2.W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię wpisując znak X w wybranych kolumnach:
1)„Za” - jestem za nadaniem statusu miasta miejscowości Pacanów,
2)„Przeciw” - jestem przeciwny,
3)„Wstrzymuję się”  się od głosu.
3.Konsultacje przeprowadzą pełnomocnicy ds. konsultacji – Sołtysi poszczególnych Sołectw.

§ 3
Obwieszczenie podlega podaniu do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz na stronie internetowej Gminy Pacanów.

(-) Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Unable to connect to database