Wiadomości - Aktualności

Obradowała Rada Gminy Pacanów na XLVI Sesji

Dodał: mratusznik Data: 2017-10-06 11:03:27 (czytane: 1124)

W dniu 29 września 2017 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Pacanów.

Sesji przewodniczył J. Nowicki –  przewodniczący RG, który powitał obecnych na sesji radnych, wójta gminy, radnych powiatowych K. Eliasza i J. Kordosa, skarbnika gminy, sołtysów, zaproszonych gości. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał  o uwagi. Wójt zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 7 i 8 dot. sprawozdania z realizacji budżetu oraz realizacji inwestycji gminnych za I półrocze br. z uwagi na brak opinii RIO o sprawozdaniu finansowym. Wniosek wójta został przyjęty jednogłośnie. Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad z poprawką został przyjęty jednogłośnie.

Na wstępie wójt W. Skop wręczył zaproszonym na sesję - Pani Justynie Zdziebko ze Szkoły Podstawowej w  Pacanowie  awans  na nauczyciela mianowanego.  Następnie wręczył odznaczenia:  Pani Halinie Czekaj z Oblekonia „Order Serca - Matkom Wsi”  oraz Panu Sławomirowi Grusieckiemu z Chrzanowa medal „Zasłużony dla Rolnictwa” w produkcji warzywniczej i pogratulował wyróżnionym.

Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

W dalszej części wójt W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Następnie A. Molenda – przewodniczący  komisji  rozwoju  złożył  sprawozdanie  ze  wspólnego posiedzenia komisji problemowych RG, które zostało przyjęte jednogłośnie.    

W pkt. Interpelacje radnych radny A. Molenda złożył na piśmie rezygnację  z funkcji przewodniczącego komisji rozwoju. Przewodniczący J.Nowicki  stwierdził, że pismo to przedłoży do prac komisji i RG zadecyduje, czy przyjmie rezygnację, czy nie. Radny St. Korbaś poruszył sprawę nisko zawieszonych linek telefonicznych, które bardzo utrudniają przejazd większym sprzętem rolniczym. Czy wójt nie mógłby w tej sprawie interweniować w telekomunikacji, by przewiesili je wyżej. Radny A. Czub poparł wypowiedź radnego Korbasia. Stwierdził, że taka sama sytuacja jest na linii Karsy – Grabowica. Zaznaczył, że nisko zawieszone linki telefoniczne utrudniają przejazd większym sprzętem. Radny M. Kumoń zwrócił się z zapytaniem do kogo należy kratka ściekowa  przy zbiegu ulic k/kina i Kościelnej, bo po większych deszczach zbiera się woda. Radny M. Wojtyś zwrócił się do radnych powiatowych o wyczyszczenie rowu przy ul. Słupskiej. Z kolei radny J. Matyjas zwrócił się o wycięcie zakrzaczenia przy skrzyżowaniu między posesjami w Ratajach. Innych interpelacji nie zgłoszono.

Kolejnym punktem obrad był pkt.7 „Podjęcie uchwał”. Podjęto szereg uchwał min.:  w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2015-2028, uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r., zmian w Statucie Gminy Pacanów, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fundacji Zofii i Władysława Pokusów Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej w Oblekoniu, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gm. Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich, wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dożywotnio kontenera mieszkalnego o pow. użytkowej 53,50 m2 w Komorowie, wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dożywotnio kontenera mieszkalnego o pow. użytkowej 39,70 m2 w Kółku Żabieckim, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2017 r., zmiany uchwały XVII/81/15 z dnia 17.XI.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Następnie po zapoznaniu się i zatwierdzeniu stanowiska komisji rewizyjnej, badającej z upoważnienia RG akta osobowe Wiesława Skopa przesłane z Kuratorium Oświaty w Kielcach  radni podjęli uchwałę w sprawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego o udzieleniu informacji o podjętych działaniach w przedmiocie oceny, czy Pan Wiesław Skop – Wójt Gminy Pacanów naruszył ustawowy zakaz łączenia funkcji wójta z zatrudnieniem w administracji rządowej – Kuratorium Oświaty w Kielcach. Rada Gminy nie stwierdziła takiego naruszenia.                                  

Wójt udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje.

Poruszono sprawy różne. Radna H. Komasara poruszyła sprawę plagi lisów w rejonie Grabowica-Komorów. Zwróciła się do wójta o interwencję w kole łowieckim o odstrzał lisów. Wójt W. Skop wyjaśnił, że problem ten był już zgłaszany do Koła łowieckiego „Szarak” i stopniowo dokonują odstrzału lisów, ale obecnie jest plaga lisów wszędzie. To samo dotyczy psów w Komorowie. Gmina będzie musiała wnieść sprawę do sądu o odebranie tych psów właścicielowi, bo ten nie daje sobie rady z tym problemem, a mieszkańcy skarżą się, że atakują ludzi i wyjadają drób u gospodarzy, bo są głodne i szukają pożywienia. Radna H. Komasara stwierdziła, że problem z tymi psami utrzymuje się od kilku lat. Z roku na rok jest ich coraz więcej i stwarzają coraz większe zagrożenie, a ich właściciel nic sobie z tego nie robi. Sołtys J. Hałas zwrócił się o interwencję w Zarządzie Powiatowym Dróg, by załatali dołki przy poboczach na ul. Beszowskiej, bo zbiera się woda i ciężko przejechać. Z kolei sołtys  M. Irla zwrócił się z zapytaniem kiedy będzie zrobiony remont mostu w Biskupicach, bo miał być robiony. Poruszył również sprawę bezdomnego psa w Biskupicach. Wójt wyjaśnił, że sprawa dot. remontu mostu jest w toku. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na jego wykonanie, a jeśli chodzi o bezdomne psy to należy zgłosić sprawę do P. inspektor Olgi Nalepa. Na ten czas brak jest środków w budżecie na umieszczanie takich psów  w schroniskach, a psy notorycznie są podrzucane na nasz teren z innych gmin.

Na tym posiedzenie zakończono.

0059_Sesja1.jpg

0059_Sesja2.jpg

0059_Sesja3.jpg

0059_Sesja4.jpg

0059_Sesja5.jpg

0059_Sesja6.jpg

0059_Sesja7.jpg

0059_Sesja8.jpg


Zdjęcia RG
Serwis informacyjny UG

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.162.159.33

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

1% na Stowarzyszenie G.L.K.S. Zorza - Tempo Pacanów

...