Wiadomości - Aktualności

Kadencję czas podsumować!

Dodał: mratusznik Data: 2018-09-18 13:22:37 (czytane: 773)

Szanowni Państwo!

Kierujemy do Państwa zwarte sprawozdanie z 4 lat działalności samorządu Gminy Pacanów. Pokazuje ono skalę zadań zrealizowanych w latach 2014-2018, skalę problemów z którymi borykała się gmina i poziom oczekiwań jej mieszkańców.

W wielu obszarach samorząd zrealizował znacznie więcej zadań niż przyrzekał wyborcom jesienią 2014 roku w czasie kampanii samorządowej. Do Państwa należy teraz ocena skali i jakości wspomnianych działań. Tym samym będzie to również ocena wiarygodności ludzi zasiadających w Radzie Gminy i na stanowisku wójta gminy.

Stabilność podatków i opłat

Jak dotąd rządzący (wójt i rada gminy) dotrzymują słowa danego wyborcom, że nie będą w obecnej kadencji podnosić podatków lokalnych, a to dla społeczeństwa ma istotne znaczenie! Podobnie jak utrzymanie w ryzach opłat za wodę, ścieki i śmieci. Dziś należą one do jednych z niższych nie tylko w naszym powiecie, ale także w powiatach ościennych.

Uchwalone przez instytucję rządową „Wody Polskie” stawki na rok 2018 i lata 2019-2020 wprowadzają jednak minimalną podwyżkę tj.: 5 groszy za metr sześcienny wody i 10 groszy za metr sześcienny ścieków od połowy 2019 roku. W 2020 roku podwyżka przyjęta przez „Wody Polskie” wynosić będzie odpowiednio 10 groszy więcej za metr sześcienny wody i 20 groszy więcej za metr sześcienny ścieków. Jednak samorząd gminy od połowy 2018 roku nie ma wpływu na wysokość stawek

0066_Kadencja01.jpg


Porównanie do innych gmin

 

Opłata za wodę netto

Opłata za ścieki netto

Opłata za śmieci segr.

Szczucin

2,91

4,44

10,00*

Nowy Korczyn

3,27

6,50

6,00

Oleśnica

3,88

4,30

6,00

Stopnica

3,08

7,46

4,00

Solec-Zdrój

2,80

3,55

5,50

Busko-Zdrój

4,98

6,51

5,00

Pacanów

2,52

4,40

4,00

*Stawka za gospodarstwo 1 - osobowe na terenie wiejskim
Ostatnia podwyżka podatku gruntowego miała miejsce w 2010 roku. Wtedy Rada Gminy obniżyła stawkę ministerialną 69,20 złotych do 40 złotych za kwintal żyta i utrzymuje ten poziom do chwili obecnej

Poziom podstawy podatku gruntowego gmin sąsiednich:

Szczucin    42 zł
Nowy Korczyn     50 zł
Oleśnica    45 zł
Stopnica    40 zł
Solec-Zdrój    43 zł
Pacanów    40 zł


Zrealizowane inwestycje

Sukces drogowy

KWW ,,Przyjazna i Gospodarna Gmina” z którego wywodzi się wójt Wiesław Skop i 12 radnych zadeklarowała w czasie kampanii wyborczej jesienią 2014 roku wykonanie w latach 2015-2018 15 kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych i 15 km nawierzchni drogowych z tłucznia. Dziś zrealizowano już 33,6 km asfaltowych nawierzchni i 16,2 km dróg w kruszywie! Nowe drogi otrzymały m.in. : Pacanów, Niegosławice, Oblekoń, Żabiec, Kółko Żabieckie, Sroczków, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Słupia, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Zborówek Stary, Kępa Lubawska, Grabowica, Kwasów, Książnice, Zborówek Nowy, Komorów, Karsy Małe. Oznacza to ponad dwukrotne przekroczenie obietnic wyborczych w odniesieniu do nowych nawierzchni asfaltowych. Na modernizację w/w dróg gmina w latach 2015- 2018 wydała 9,5 mln złotych, pozyskując 6,6 mln złotych wsparcia rządowego i marszałkowskiego.
W ramach dobrej współpracy z powiatem buskim, gmina dołożyła 400 tys. zł do remontu czterech ulic w Pacanowie (Oleśnicka, Stopnicka, Książnicka i Radziwiłłówka).

0066_Kadencja02.jpg

0066_Kadencja03.jpg

0066_Kadencja04.jpg


Budowa przedszkola na ukończeniu

W programie wyborczym KWW ,,Przyjazna i Gospodarna  Gmina” zamieszczono także budowę przedszkola w Pacanowie. Rodzice najmłodszych dzieci wiążą z tą obietnicą wielkie nadzieje. Co więc działo się w tym obszarze? O to pytamy wójta gminy Wiesława Skopa: ,,…dzięki otrzymaniu wsparcia unijnego w kwocie 2,5 mln złotych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego ogłosiliśmy latem 2017 roku przetarg. Od grudnia minionego roku trwa intensywna budowa nowoczesnego obiektu o wartości 5,8mln złotych wraz z rozległym placem zabaw. Spodziewamy się, że w styczniu lub lutym 2019 roku obiekt zostanie przekazany do użytku”- ocenił gospodarz gminy.

0066_Kadencja05.jpg

0066_Kadencja06.jpg


Ewenement z samochodami bojowymi dla OSP

Ku zaskoczeniu wielu wątpiących obietnica wyborcza rządzących w tej kadencji gminą, a dotycząca doposażenia jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego (z Pacanowa i Rataj Karskich) w nowe samochody klasy średniej została zrealizowana na 2 lata przed upływem kadencji!

Stało się to dzięki sukcesowi w pozyskiwaniu pomocy zewnętrznej. Złożone w tej sprawie wnioski do Marszałka Województwa i Komendanta Głównego PSP dały wsparcie w wysokości 1.020 mln złotych (606 tys. złotych środki unijne i 444 tys. złotych fundusz PSP, oraz WFOŚ Kielce). Rada Gminy dołożyła 490 tys. złotych!

Żadna gmina nie otrzymała w tak krótkim czasie tak dużego wsparcia finansowego i decyzyjnego. Poza tym wydatkiem samorząd dbał w szerokim zakresie o potrzeby statutowe w jednostkach gminnych OSP przeznaczając na ten cel w latach 2015-2018 dodatkowo 550 tys. złotych. Służy to w oczywisty sposób bezpieczeństwu mieszkańców ziemi pacanowskiej.

0066_Kadencja07.jpg

0066_Kadencja08.jpg


Przygotowania do kontynuacji kanalizacji

W programie wyborczym obecnego samorządu znalazły się także działania kontynuujące program kanalizacji gminy, tj. wykonanie koncepcji kanalizacji tzw. ,,Powiśla”, dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Słupia i sieci kanalizacyjnej w ramach „Aglomeracji Pacanów II” i poza aglomeracją w m. Chrzanów.

Na dziś samorząd zakupił grunty pod oczyszczalnię ścieków w m. Rataje Słupskie, posiada koncepcję kanalizacji ,,Powiśla” oraz dokumentację projektową na „Aglomerację Pacanów II” (Niegosławice, część Słupi, Karsy Duże, Karsy Małe, Karsy Dolne, Książnice), modernizacji oczyszczalni w Słupi, a poza aglomeracją także dla m. Chrzanów. Uzyskano także ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i od Wojewody Świętokrzyskiego wszystkie wymagane pozwolenia budowlane. Na powyższe działania łącznie gmina wydała około 500 tys. złotych. Pozyskała także 2,7 mln złotych pomocy unijnej na modernizacje oczyszczalni ścieków  w Słupi, która powinna ruszyć późną jesienią 2018 roku (gmina czeka na pozwolenia wodno-prawne z „Wód Polskich”).
Kanalizacja w ramach „Aglomeracji Pacanów II” i na „Powiślu” powinna ruszyć w kolejnej kadencji, jeśli gmina pozyska dofinansowanie unijne?!

0066_Kadencja09.jpg


Solarowy strzał w ,,Dziesiątkę”

Samorząd niewątpliwie może zaliczyć sobie jako duży sukces realizację i zakończenie projektu solarowego na obiektach prywatnych. W styczniu 2017 roku dobiegł końca montaż łącznie 425 instalacji na terenie naszej gminy. Całkowity koszt zadania to 4,3 mln złotych, przy dofinansowaniu zewnętrznym (od rządu Szwajcarii) wynoszącym niemal 3 mln złotych.
Instalacje o 5-letniej gwarancji zostały w praktyce bardzo dobrze ocenione przez mieszkańców. W rezerwie pozostaje około 200 posesji, których właściciele spóźnili się ze złożeniem stosownych wniosków. Będą oni czekać na kolejną szansę dofinansowania zewnętrznego.

0066_Kadencja10.jpg

0066_Kadencja11.jpg


Place zabaw i rekreacji

Samorząd zdecydował się ostatecznie na przekazanie tego zadania do realizacji kilku lokalnym stowarzyszeniom (tj.: „Żabieckie Powiślanki”, „Warszawka”, „Razem w Przyszłość”, „Razem lepiej”). Zabieg ten pozwolił uratować 23% podatku VAT. Gdyby place zabaw montowała gmina, wówczas nie otrzymałaby dofinansowania na zapłacenie VAT-u, natomiast dla stowarzyszeń podatek ten jest wydatkiem kwalifikowanym. W styczniu 2017 roku ogłoszony został przez LGD ,,Królewskie Ponidzie” nabór wniosków o dofinansowanie zadania. Realizacja nastąpiła w I połowie 2018 roku. Gmina Pacanów wsparła stowarzyszenia pomocą w przygotowaniach map geodezyjnych do celów projektowych i projektów technicznych oraz pożyczką bezprocentową  na opłacenie faktur. Wartość zadania około 300 tys. złotych.  Nowe place zabaw i place rekreacyjne powstały w miejscowościach: Komorów, Sroczków, Żabiec, Rataje Słupskie, Oblekoń, Trzebica, Słupia, Biechów i Wójcza.

0066_Kadencja12.jpg

0066_Kadencja13.jpg

0066_Kadencja14.jpg


Modelowa współpraca ze stowarzyszeniami

Samorząd dotrzymuje także danego w programie wyborczym przyrzeczenia solidnej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jesienią 2014 roku było ich 24, a dziś funkcjonuje 30. To wielki obszar społecznej aktywności, wylęgarnia interesujących i przede wszystkim korzystnych dla środowiska inicjatyw, to wreszcie wielki rezerwuar życzliwości i wyczulenia na ludzkie potrzeby. Stowarzyszenia w ramach swojej aktywności uzyskały (poza gminą) ponad 470 tys. złotych wsparcia unijnego i rządowego.
Samorząd wspiera finansowo ich działalność, wyróżnia zaangażowane osoby z tego kręgu i przede wszystkim ufa, zlecając do realizacji różne zadania. W latach 2015-2018 samorząd przekazał na ten cel 560 tys. złotych.

0066_Kadencja15.jpg

0066_Kadencja16.jpg

0066_Kadencja17.jpg


Piękna tradycja dożynkowa

Wznowiona po 20 latach przerwy w 2007 roku idea dożynek gminnych jest kontynuowana każdego roku. Święto Chleba ma w naszej gminie zawsze godną oprawę organizacyjną, dzięki szczególnym zaangażowaniu lokalnych stowarzyszeń i wielkiej  życzliwości sponsorów. W tym czasie szczególny szacunek oddajemy rolnikom.

0066_Kadencja18.jpg

0066_Kadencja19.jpg

0066_Kadencja20.jpg


Dodatkowe inwestycje poza programem wyborczym z jesieni 2014 roku

Okazuje się, że obecny samorząd realizuje także inne, nie ujęte w programie wyborczym z jesieni 2014 roku, ważne zadania na rzecz lokalnej społeczności, a wynikające z sytuacji nadzwyczajnych. Niewątpliwie takimi działaniami były:
Kapitalny remont ujęć wody w Wójeczce i w Żabcu
Modernizacja sali gimnastycznej w Pacanowie w 2016 roku.

Rada Gminy w każdym z tych przypadków znalazła duże kwoty w napiętym, budżecie, by nie zawieść oczekiwań mieszkańców. (190 tys. złotych do remontu Sali gimnastycznej i około 700 tys. złotych do modernizacji ujęć wody).

W trybie pilnym samorząd wyasygnował około 180 tys. złotych na modernizację zamkniętego mostu na kanale „Strumień” w Woli Biechowskiej.

W tej kadencji ukończono także budowę dwóch wielofunkcyjnych garaży dla potrzeb jednostek OSP w Ratajach Karskich i Oblekoniu. Prace te wykonano przy bardzo dużym zaangażowaniu społecznym druhów i mieszkańców. Gmina Pacanów przeznaczyła na ten cel około 140 tys. złotych

0066_Kadencja21.jpg

Zmodernizowane ujęcie wody w Wójeczce

0066_Kadencja22.jpg

Most w Woli Biechowskiej

Sala gimnastyczna w Pacanowie

0066_Kadencja23.jpg
 
Tak było....

0066_Kadencja24.jpg
 
...tak jest

Wielofunkcyjne garaże OSP

0066_Kadencja25.jpg

 

Rataje Karskie

 

0066_Kadencja26.jpg

Oblekoń

 

Rozwiązywano codzienne troski i problemy mieszkańców

Nie zapomniano o oczekiwanych przez mieszkańców pracach melioracyjnych. Wykonano bowiem około 11000 mb rowów odwadniających w 10 miejscowościach. 

0066_Kadencja27.jpg

0066_Kadencja28.jpg

 

Dofinansowano w latach 2014-2018 kwotą 40 tys. złotych dostawy żywności dla mieszkańców gminy z Europejskiego Banku Żywności.

Udzielano każdego roku pomocy merytorycznej kilkuset rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe.

Wsparto zapomogami kilkudziesięciu właścicieli budynków poszkodowanych huraganami z maja i lipca 2015 roku. Udzielono pomocy rolnikom dotkniętym skutkami przymrozków w 2017 roku i nawalnego deszczu często występującego w tej kadencji.

0066_Kadencja29.jpg

0066_Kadencja30.jpg


Stały dyżur karetki pogotowia w Pacanowie!

Kilkuletnie starania samorządu gminy o stały dyżur karetki pogotowia ratunkowego przy Ośrodku Zdrowia w Pacanowie zakończyły się sukcesem. W wyniku umowy zawartej ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Kielcach i przy życzliwym wsparciu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, całodobowy stały dyżur karetki z zespołem ratowników stał się faktem od 1 lipca 2018 roku. Tego oczekiwali mieszkańcy naszej gminy. Przy okazji skorzystają także ludzie z gmin ościennych. Dyżur jest bezterminowy.

0066_Kadencja31.jpg


Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie

W dniu 06.09.2018 roku podpisano umowę na termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie. Łączna wartość prac zaplanowanych do realizacji na połowie września i października 2018 roku wynosi 267,7 tys. złotych.

0066_Kadencja32.jpg

0066_Kadencja33.jpg


Stopniowa modernizacja linii oświetleniowych

Pomimo, że gmina w minionych 2 kadencjach wykonała 27 pojedynczych linii oświetleniowych, to jednak konieczność stopniowej wymiany lamp oświetleniowych na nowoczesne –ledowe powoduje  także w tym obszarze kolejne działania samorządu. Zimą 2017 roku zakończono wymianę starych i montaż ledowych lamp ( 300 sztuk) w Zborówku Nowym, Zborówku, Komorowie, Ratajach i Trzebicy.
Gmina pozyskała na ten cel od rządu Szwajcarii wsparcie w wysokości 400 tys. złotych i dołożyła z własnego budżetu kolejne 110 tys. złotych.
Wykonano także nowe linie oświetleniowe w m. Żabiec, Rataje Słupskie (w kierunku Kępy Lubawskiej), Pacanów, Kępa Lubawska i Kwasów. Łącznie gmina wydała na ten cel około 112 tys. złotych.

0066_Kadencja34.jpg

0066_Kadencja35.jpg

0066_Kadencja36.jpg


Współpraca Wójta i Rady Gminy z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodą Świętokrzyskim i Starostwem

0066_Kadencja37.jpg

0066_Kadencja38.jpg


Pozyskane fundusze pomocowe w latach 2016-2018

3,1 mln złotych – projekt solarowy w oparciu o dotację rządu Szwajcarii
6,6 mln złotych – dofinansowanie rządowe do modernizacji dróg
2,5 mln złotych – środki unijne do budowy przedszkola (z RPOWŚ)
2,7 mln złotych – środki unijne do modernizacji oczyszczalni ścieków (z RPOWŚ)
400 tys. złotych – dotacja szwajcarska dotycząca modernizacji oświetlenia ulicznego
300 tys. złotych – dotacja unijna dotycząca budowy placów zabaw i rekreacji (z PROW)
1,06 mln złotych – dotacja unijna z RPOWŚ na kompleksową wymianę liczników na wodę z odczytem zdalnym i wdrożenie nowoczesnego systemu rozliczania oraz e-usług
1,02 mln złotych – dotacja z KSRG, WFOŚ środki unijne na zakup dwóch nowych samochodów bojowych klasy średniej dla OSP
1,1 mln złotych – dofinansowanie zadań edukacyjnych w gminie środkami unijnymi

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.221.75.68

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ogłoszenie

o naborze wniosków na stypendium szkolne w roku szkolnym 2018 /2019 dla uczniow zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów...