Wiadomości - Aktualności

Informacja dla organizacji pozarządowych!

Dodał: administrator Data: 2021-12-03 12:52:53 (czytane: 535)

Przypomina się o obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to – w dużym skrócie – rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podmioty.

Nowe obowiązki OPP, o których tu mowa, to wynik kwietniowej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu otwiera się w nowej karcie. Z tym aktem prawnym organizacje mają do czynienia od co najmniej kilku lat i jest to dla nich jedna z najbardziej niezrozumiałych i trudnych do zastosowania regulacji.                                   

Do tej pory obowiązkowi wpisu do Rejestru podlegały wyłącznie spółki, zatem dotyczył on wyłącznie tych nielicznych organizacji, które były właścicielami spółek. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmie (prawie) wszystkie organizacje pozarządowe, bowiem do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia rejestrowe oraz spółdzielnie. Obowiązek omija stowarzyszenia zwykłe.

Co należy zgłosić do Rejestru

Jak wskazuje sama nazwa Rejestru - beneficjentów. Kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji pozarządowej? Nie należy go kojarzyć z powszechnym pojęciem „beneficjenta” funkcjonującym w III sektorze i dotyczącym odbiorców naszych działań (np. w projekcie). W rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [w tej definicji klientem jest sama organizacja] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Kiedy realizujemy nowy obowiązek

Nowe obowiązki weszły w życie 31 października 2021 roku. Nie są bardzo obciążające, nie wymagają wprowadzania zmian w organizacji ani szczególnej wiedzy. Organizacje będą po prostu musiały jednorazowo zgłosić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacje dotyczące swoich beneficjentów rzeczywistych, a następnie pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych w ciągu 7 dni.

Po wejściu w życie przepisów wskazany powyżej termin 7 dniowy  dotyczy noworejestrowanych organizacji oraz tych, które dokonują zmian mających wpływ na dane zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie).

Pozostałe OPP zostaną zobowiązane do dokonania zgłoszenia w okresie do końca stycznia 2022 r., czyli trzy miesiące od "pojawienia" się stowarzyszeń i fundacji w art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (który to artykuł wskazuje jakie podmioty dostarczają danych do Rejestru). Sankcją za niezgłoszenie właściwych danych w terminie albo za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym jest administracyjna kara pieniężna do 1.000.000,00 zł.

 

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego?

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można dokonać bezpłatnie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej podatki.gov.pl, który powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi w danej organizacji.

[Bezpośredni link do formularza: www.podatki.gov.pl]

Po wybraniu opcji „Utwórz zgłoszenie”, strona przekieruje nas do formularza, w którym należy wskazać następujące dane:

  • dane identyfikacyjne podmiotu,
  • aktualny adres siedziby,
  • dane beneficjenta rzeczywistego podmiotu (szerzej o tym, w jaki sposób ustalić beneficjenta rzeczywistego podmiotu przedstawiono TUTAJ),
  • dane zgłaszającego.

Składający zgłoszenie podpisując wniosek, oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, informacje i zgłoszenia – przydatne linki
>>> https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistychotwiera się w nowej karcie
>>> https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/otwiera się w nowej karcie

więcej o nowym obowiązku: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Nowe obowiązki NGO od października

 

Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie listopadowych działań realizowanych w ramach projektu edukacyjnego "Kto się z matematyką skumpluje, ten w życiu nie zbankrutuje"

Miesiąc listopad obfitował w działania projektowe. Uczniowie uczestniczyli w wielu działaniach, a w kilku wspierali je rodzice. ...