Wiadomości - Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny

Dodał: mratusznik Data: 2018-11-05 12:23:01 (czytane: 583)

Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 15.11 - 31.12.2018 r.

Warunki naboru w oparciu o art. 12 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.:Dz.U. 2018 poz. 998 z póź. zm.) przedstawionych poniżej.

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna albo
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Asystent rodziny będzie zobowiązany do prowadzenia pracy z rodzinami w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez daną rodzinę.
Zadaniami asystenta będą te wyszczególnione w art. 15 ust. 1 ustawy w/w.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie
2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu),
3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
4. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
5. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
7. oświadczenie kandydata o niekaralności,
8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo że taki obowiązek na nim nie ciąży,
10. podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm."
Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 15 listopada 2018 r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie , pok. Nr 1 albo pocztą na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. Nr 1, 28-133 Pacanów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 3765459 w. 19 w pon.- pt w godz. 7:00 do 15:00.
Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

 

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.90.204.233

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o programie 'Mieszkanie Plus'

...