Wiadomości - Aktualności

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - 30 czerwca upływa termin składania deklaracji

Dodał: administrator Data: 2022-06-28 11:42:06 (czytane: 831)

-Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

-Kto musi złożyć deklarację?
Każdy właściciel lub zarządca budynków:
•Mieszkalnych;
•Niemieszkalnych- np. budynki/ lokale biurowe, budynki/lokale handlowo usługowe, budynki/lokale przemysłowe itp.

-Do kiedy złożyć deklarację?
*  Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r.,deklarację należy złożyć  do 30.06.2022r.
*  Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia

-Jak złożyć deklarację?
Drogą elektroniczną: za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
W formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie

-Czy są przewidziane kary dla osób, które nie złożyły deklaracji?                               
Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sanacyjnymi uwzględnionymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art.27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadzana się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy ( w tym wypadku: wójt, burmistrz, lub prezydent miasta) „poweźmie o tym informację”, możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację w ramach czynnego żalu.                


Więcej informacji : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Formularze do pobrania:
Formularz A-  budynki i lokale mieszkalne
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904
Formularz B –budynki  i lokale niemieszkalne
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

95_CEEB.jpg

Unable to connect to database