Wiadomości - Aktualności

Budżet Gminy Pacanów na rok 2019 zatwierdzony!

Dodał: mratusznik Data: 2019-01-04 14:46:16 (czytane: 856)

IV Sesja Rady Gminy Pacanów

W dniu 28 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Gminy Pacanów zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy. Sesji przewodniczył A. Czub – przewodniczący RG, który powitał obecnych na sesji radnych, wójta gminy, radnych powiatowych, sekretarza i skarbnika gminy, radcę prawnego, sołtysów. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Radny R. Gwóźdź zawnioskował o zdjęcie z porządku  obrad pkt. 7 dot. uchwalenia budżetu gminy na 2019 r. Wójt W. Skop zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 8a – projektu uchwały w sprawie zmian w WPF-ie na 2018-2030 oraz w pkt. 8h projektu uchwały w sprawie zmiany Programu Alkoholowego na 2018 r. Wniosek radnego Gwoździa został odrzucony przez radnych większością głosów. Wniosek wójta o zmianę porządku obrad został przyjęty większością głosów. Porządek obrad z poprawkami został także przyjęty większością głosów. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

W dalszej części wójt W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto większością głosów. Następnie  M. Kumoń – przewodniczący komisji rolnictwa złożył ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RG, które radni przyjęli również większością głosów.  W pkt. Interpelacje radny  M. Matuszewski  złożył interpelację  na piśmie, na którą zgodnie z przepisami wójt udzieli odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni. Innych interpelacji nie zgłoszono.

Następnie odbyło się II czytanie projektu budżetu gminy na 2019 r. Przewodniczący A. Czub zaznaczył, że na komisjach RG radni 2-krotnie pracowali nad projektem budżetu gminy, co przedstawili w swoich sprawozdaniach z prac komisji. Zapoznał z opinią RIO o WPF-ie na 2019-2030 oraz w sprawie projektu budżetu na 2019 r. Wójt W. Skop szczegółowo omówił projekt budżetu gminy na 2019r. Dużo miejsca po święcono sprawie dofinansowania ECB na 2019 r., gdzie przeznacza się kwotę 410 tys. zł, w tym 10 tys. zł na ochronę festiwalu. Wójt przedstawił informację dotycząca dofinansowania ECB w poszczególnych latach począwszy od 2006 r. do 2018 w rozbiciu na działalność statutową oraz budowę obiektu, zakup działki i inne. Zaznaczył, że łączny koszt dofinansowania przez minione lata wyniósł ponad 8,5 mln zł., co dla skromnego budżetu gminy stanowi kolosalną kwotę. Nawiązał do wniosku radnego i sołtysów obwodu Przedszkola w Wójczy odnośnie remontu przedszkola. Zaznaczył, że obecnie w budżecie nie da się wygospodarować kwoty 68 tys. zł na remont tej placówki, być może w II półroczu uda się wygospodarować jakieś środki i wykonać najważniejsze prace wynikające z zaleceń SANEPIDU , a całość wykonać w cyklu 2-letnim. Biorąc pod uwagę stan obiektów szkolnych wskazanym byłoby, by przeszedł projekt termomodernizacji obiektów szkolnych. Wówczas pozyskując środki zewnętrzne wykonano by termomodernizację budynku. Przed gminą wiele zadań inwestycyjnych, w tym zapłata za przedszkole, drogi, remont oczyszczalni w Słupi, oświetlenie uliczne, itp. zadań w tym oświata, GOPS. Następnie głos zabrała K. Kępczyk – Dyrektor ECB, która zabiegała o poparcie radnych dla zwiększenia dotacji dla ECB. Po wysłuchaniu dyskusji nad  budżetem radni większością głosów uchwalili budżet gminy na 2019 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019-2030. Wójt W. Skop podziękował radnym za uchwaleniu budżetu.

W kolejnym punkcie  „Podjęcie uchwał” podjęto szereg uchwał min.: uchwałę w sprawie zmian w WPF-ie Gminy na lata 2018-2030, zmian    w budżecie gminy na 2018 r., uchwalono Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów  na 2019 r. ustalenia wysokości diet dla radnych, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób wymagających wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia niepieniężnego lub pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów oraz uchwałę w sprawie  zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii   w Gminie  Pacanów  w 2018 r.  Poruszono sprawy różne.

Na zakończenie wójt oraz przewodniczący złożyli wszystkim życzenia noworoczne. 

Na tym posiedzenie zakończono.


0042_Sesja6.jpg 

0042_Sesja4.jpg 

0042_Sesja2.jpg 

Zdjęcia R.G. 

Serwis informacyjny U.G.

 

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.85.162.213

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bieg uliczny w Pacanowie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w biegu ulicznym, który odbędzie się w Pacanowie 13 stycznia 2019 roku o godz. 14.00 z okazji...