Wiadomości - Aktualności

Budżet Gminy Pacanów na rok 2018 zatwierdzony!

Dodał: mratusznik Data: 2018-01-04 15:18:21 (czytane: 1269)

XLIX Sesja Rady Gminy Pacanów

W dniu 29 grudnia 2017 r. odbyła się XLIX sesja Rady Gminy Pacanów zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy. Sesji przewodniczył A. Czub  w-ce przewodniczący RG, który powitał obecnych na sesji radnych, wójta gminy, sekretarza  i skarbnika gminy, radcę prawnego, sołtysów.

 0046_sesjabudzet20184.jpg

Zapoznał  z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Wójt W. Skop zawnioskował o wykreślenie z porządku obrad pkt. 8a – projektu uchwały w sprawie zmian   w WPF-ie na 2017-2028. Wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad z poprawką został także przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

0046_sesjabudzet20182.jpg 

W dalszej części wójt W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. W międzyczasie w-ce przewodniczący A. Czub zapoznał z pismem Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach stanowiącym odpowiedź na pismo wójta gminy w sprawie odstrzału dzikiej zwierzyny na terenie Gm. Pacanów. Następnie A. Molenda – przewodniczący komisji rozwoju złożył sprawozdanie z posiedzenia komisji rozwoju oraz ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RG, które radni przyjęli również jednogłośnie. Z kolei St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej. W czasie dyskusji nad sprawozdaniem omawiano - dość żywiołowo - kwestię ewentualnych oszczędności w delegacjach służbowych pracowników urzędu gminy. Ostatecznie sprawozdanie  zostało przyjęte większością głosów. W pkt. Interpelacje radny  E. Masłowski  zwrócił się do wójta o wykonanie przepustu w stronę posesji Rybaka w Zborówku – zjazd z drogi powiatowej oraz do radnych powiatowych o wykonanie parkingu k/kościoła w Zborówku. Radny M. Matuszewski  zwrócił się o dokończenie kilku krótkich odcinków dróg, remontowanych w ostatnich latach w Żabcu. Radny T. Kozłowski zwrócił się o kamień na drogi oraz o położenie dywanika asfaltowego na odcinku drogi w stronę Studziżura –łącznik drogi powiatowej z gminną, gdzie kamień jest ciągle wypłukiwany przez wodę. Podziękował za wykonanie dróg Wójcza-Wójeczka i w centrum Wójeczki. Radny A. Molenda zwrócił się z zapytaniem, czy  w związku z przebudową drogi krajowej nie można było wystąpić   do Zarządu Kraj. Dróg o połączenie drogi gminnej biegnącej obok bazy ZUWiK do drogi krajowej nr 79. Radny  J. Matyjas podziękował wójtowi za wykonanie dróg w Ratajach Słupskich i Karskich. Innych interpelacji nie zgłoszono.

 0046_sesjabudzet20181.jpg

 0046_sesjabudzet20183.jpg

Następnie odbyło się II czytanie projektu budżetu gminy na 2018 r.  W-ce przewodniczący A. Czub zaznaczył, że na komisjach RG radni pracowali nad założeniami budżetu gminy, co przedstawili w swoich sprawozdaniach z prac komisji. Również Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

Wójt W. Skop szczegółowo omówił projekt budżetu gminy na 2018 r.

0046_sesjabudzet20185.jpg 

Stwierdził, że opiewa on na kwotę 29.595.257 zł  (dochody), a wydatki wyniosą 31.250.257 zł. Jest to znacznie większy budżet niż dotychczas, ale 9.441.572 zł to środki opieki społecznej i są to pieniądze znaczone pochodzące głównie z budżetu państwa, których nie można przeznaczyć na inny cel. W tym 4.667 tys. zł to program ,,500 plus”. Zaznaczył,  że gro środków, bo aż 13.017.492 zł przeznaczone jest na oświatę ( w tym 4.5 tys. zł to koszt budowy przedszkola w 2018r. ), administracja łącznie z zadaniami zleconymi przez rząd będzie kosztować 3.089 tys. zł, a na pozostałe 14 zadań ustawowych pozostaje około 5.7 tys. złotych. Środki będą przeznaczone w głównej mierze na zadania inwestycyjne i gospodarkę komunalną. Zdaniem wójta i niektórych radnych należy doprowadzić w 2018 roku do zrównoważenia zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy, by wyrównać dysproporcje pomiędzy niektórymi  miejscowościami. Na drogi gminne planowana jest kwota 1.043 tys. zł., w tym planuje się 180 tys. zł na remont dróg uszkodzonych nawalnymi deszczami, na które gmina pozyska środki rządowe. Przewidziane jest zmodernizowanie dróg w: Słupi, Karsach, Komorowie i Pacanowie wyłącznie ze środków gminy (około 300 tys. zł).

,,… to budżet tłusty, ale też i bardzo wymagający w realizacji. Budowa przedszkola powoduje, że w 2018 roku gmina musi zaciągnąć kredyt inwestycyjny na wkład własny w wysokości  2.7 tys. złotych. To wyhamuje nasze apetyty na inne inwestycje, jednak mamy duże wykonanie nowych dróg, a modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupi ruszy dopiero z początkiem stycznia 2019 roku. Nie bez znaczenie jest także fakt, ze dochody budżetu oparte są na niezmienionych podatkach…”- powiedział wójt W.Skop.

Najwięcej uwag do projektu budżetu zgłoszono w obszarze dróg, linii oświetleniowych i gospodarki komunalnej. Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy na 2018 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2028.

Wójt W. Skop podziękował radnym za uchwalenie budżetu i za bardzo dobrą współpracę, a skarbnik D.Adamczyk za wielodniowy trud jego opracowania.

W kolejnym punkcie  „Podjęcie uchwał” podjęto szereg uchwał min.: uchwałę w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2017 r., uchwałę  w sprawie  zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie  Pacanów  w 2017 r.,  uchwalono Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów  na 2018 r.  oraz uchwałę  w sprawie użyczenia kontenera mieszkalnego dla Klubu „Zorza-Tempo” w Pacanowie na czas nieokreślony.

Wójt udzielił odpowiedzi na złożone interpelacje. Poruszono sprawy różne. Na zakończenie wójt oraz w-ce przewodniczący złożyli wszystkim życzenia noworoczne. Na tym posiedzenie zakończono.          

 

Zarys budżetu gminy Pacanów na 2018 rok

Dochody ustalono na 29.595.257 zł, wydatki natomiast zaplanowania na kwotę 31.250.257 zł. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami pokryta zostanie przychodami z kredytu.

Największe pozycje dochodów gminy:

- dotacja na zadania opieki społecznej: 8.293.572 zł.,

- subwencja wyrównawcza z budżetu państwa: 5.253 tys. zł.,

- subwencja oświatowa: 6.168 tys. zł.,

- dochód  gminy w podatkach stanowiących dochód państwa (podatki, opłaty i inne): 3.225 tys. zł., 

- dochód od osób prawnych, fizycznych oraz od innych jednostek: 2.378 tys. zł., w tym wpływy z podatku rolnego: 1.250 tys. zł.

 

Największe pozycje wydatków to:

- wydatki na oświatę gminną: 13.017.492 zł, w tym dowóz uczniów do szkół: 438 tys. zł.

- pomoc społeczną: 9.441.572 zł.,

 - administrację gminną oraz zadania rządowe realizowane przez gminę: 3.089 tys. zł.,

- wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg) 2.977 tys. zł., w tym oświetlenie dróg 365 tys. zł.,

- na utrzymanie i remonty dróg: 1.043 tys. zł.,

- na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową: 214 tys. zł.,

- na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 510 tys. zł.,

Szczegółowy budżet gminy na rok 2018 zaprezentujemy Państwu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 Serwis informacyjny UG

Zdjęcia UG                                                                     

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.167.15.6

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...