Wiadomości - Aktualności

VI Sesja Rady Miejskiej w Pacanowie

Dodał: mratusznik Data: 2019-02-20 09:00:10 (czytane: 771)

W dniu 11 lutego 2019 r. odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Pacanowie zwołana przez Przewodniczącego Rady Gminy A. Czuba, który powitał obecnych na sesji radnych, burmistrza miasta i gminy, radnych powiatowych K. Eliasza, J. Kordosa i St. Lolo, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy, Dyr. ECB, sekretarza i skarbnika gminy, radcę prawnego, sołtysów. Zapoznał z  projektem porządku obrad i zapytał o uwagi. Burmistrz W. Skop zawnioskował o włączenie w pkt. 8n projektu uchwały  w sprawie inkasa podatku rolnego i powołania inkasentów podatku w związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów. Przewodniczący A. Czub zawnioskował o wprowadzenie do porządku w pkt. 8o Apelu do Prezesa RM i Min. Rolnictwa dot. trudnej sytuacji w rolnictwie. Wniosek burmistrza oraz przewodniczącego o zmianę porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie. Następnie zatwierdzono protokół  z poprzedniej sesji.

89_Sesja.jpg


W dalszej części burmistrz W. Skop złożył krótkie sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami, które przyjęto jednogłośnie. Po zatwierdzeniu sprawozdania burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom na obecną kadencję.  Następnie St. Serafin – przewodniczący komisji rewizyjnej złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji problemowych RM, które radni przyjęli również jednogłośnie.  W pkt. Interpelacje radny  M. Patyna złożył interpelację  na piśmie, na którą zgodnie z przepisami burmistrz udzieli odpowiedzi na piśmie  w ciągu 14 dni. Innych interpelacji nie zgłoszono.

Następnie radni zatwierdzili w formie uchwały plan pracy Rady Miejskiej i komisji problemowych RM Pacanów na 2019 r. W kolejnym punkcie porządku obrad „Podjęcie uchwał” podjęto szereg uchwał min.: w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pacanów, uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie, zmiany w WPF-ie Gminy Pacanów na 2019 -2030, zmian w budżecie gminy na 2019 r., użyczenia bezpłatnie budynku garażowego wraz z działką nr 732/1 położonej  w Ratajach Słupskich na okres 20 lat, zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2019 r, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów, regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, zmiany uchwały IV/32/18 RG Pacanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów, trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pacanów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania, określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz ustalenia inkasentów tego podatku.

Rozpatrywany był projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. Po długiej dyskusji z udziałem sołtysów, na wniosek radnego R. Gwoździa  zadecydowano większością głosów  o oddaleniu rozpatrzenia tego projektu uchwały na następną sesję, po wcześniejszej konsultacji tego tematu z sołtysami. W dalszej części obrad podjęto Apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra

Rolnictwa o trudnej sytuacji w rolnictwie oraz poruszono sprawy różne.

Na tym posiedzenie zakończono.
/Serwis informacyjny UMiG/

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...